VUN MỒ CHO VONG MỚI MẤT

VUN MỒ CHO VONG MỚI MẤT

(Tổ Quy đọc bài này lúc đắp mộ xong)

 1. Tiễn vong đi đến nhà mồ

Đến nơi phần mộ bây giờ nhà vong

 1. Tiễn hồn về chốn âm cung

Từ đây hồn ở ung dung nhà hồn

 1. Nơi đây nghĩa trang trường tồn

Là nơi hồn nghỉ an hồn ngàn thu

 1. Đời đời hồn được ngao du

Cảnh âm mát mẻ ngàn thu thanh nhàn

 1. Từ đây cách trở đôi đàng

Chúng tôi tiễn biệt vong sang âm phần

 1. Vong hồn nhớ những việc cần

Nhà mồ là chốn âm phần của vong

 1. Đi về vong nhớ trong lòng

Một ngày tiễn biệt đôi dòng nhớ thương

 1. Từ đây cách trở đôi đường

Ngậm ngùi trước cảnh âm dương giã từ

 1. Cầu Phật, cầu Thần độ trì

Độ hồn chín suối an vì dưới âm

 1. Hồn nhớ về tại gia chung

Mỗi ngày ba bữa hưởng cùng cơm canh

 1. Hương hoa trà quả tâm thành

Con cháu hồn lễ cúng dành riêng ban

 1. Hồn về hiến hưởng đàng hoàng

Đó là theo Luật Thiên ban cho hồn

 1. Từ đây mãi mãi trường tồn

Vong hồn ở lại trần dương ra về./.

Kính viết theo lời Thánh đọc tại Đền Hòa Bình

Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *