KÍNH LỄ TẠ THẦN LINH ĐẤT MỘ CHO NGƯỜI MỚI MẤT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

KÍNH LỄ TẠ THẦN LINH ĐẤT MỘ

CHO NGƯỜI MỚI MẤT

Kính xin tạ Quan Thần Linh

Đất mồ xứ mộ an bình từ đây

Gia đình mới gửi vong nay

Xin Quan giúp hộ độ nay cho hồn

Xin gửi xác, xin gửi hồn

Từ đây mãi được an hồn cốt vong

Xin Quan giúp hộ an vong

Phần mồ phần mộ an trong vong nhà

An cho con cháu tại gia

Xin cho vong được về nhà an khang

Ngày ngày, sáng, tối, trưa sang

Vong về nhà được hưởng sang cơm mời

Xin Quan độ hộ vong đời

Độ âm vong được an nơi phần mồ

Gia đình xin kính cậy nhờ

Xin Quan độ hộ từ giờ trở đi

Hàng năm kính tạ an vì

Tạ Quan cầu độ an vì âm, dương./.

Họ tên vong âm…tạ thế …giờ…phút, ngày…tháng…năm…

an táng tại xứ đồng (nghĩa trang):…Tín chủ gia đình… địa chỉ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *