VIỆC TRẢ NỢ TÀO QUAN CÓ ĐÚNG KHÔNG ?

VIỆC TRẢ NỢ TÀO QUAN

CÓ ĐÚNG KHÔNG ?

Tào quan không của nước mình

Tào quan nước họ thực tình sang ta

Trần không ai nợ chi qua

Không phải nghe giặc lo ra việc này

Phí tiền, đừng đốt mã nay

Phí công, tốn của cúng thầy lừa dân

Thánh không gọi, Thánh không cần

Cúng Thánh không chứng lễ trần vứt đi.

Việc làm của thầy mo là sai phạm, lừa dân,

sai đạo Thánh nước Nam.

Kính viết theo lời Thánh Cha đọc tại Đền Hòa Bình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *