VIỆC TIẾN CĂN ĐỔI SỐ MỆNH TRẦN CÓ ĐÚNG KHÔNG ?

VIỆC TIẾN CĂN ĐỔI SỐ MỆNH TRẦN

CÓ ĐÚNG KHÔNG ?

Tiến căn đổi số mệnh trần

Thầy mo cúng láo không phần đúng chi

Làm gì có Luật Thiên ghi

Tiến căn đổi số của thì trần gian

Tiền vàng, mũ mã, tiến đàn

Làm trò lừa bịp các Quan không cần

Hãy nghe lời Thánh giáng trần

Dân đừng nghe những thầy trần làm điêu

Luật Thiên không có những điều

Tiến căn đổi số đặt điều làm sai.

Kính viết theo lời Thánh Cha đọc tại Đền Hòa Bình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *