VÌ SAO CÓ ĐÔI ĐŨA BÔNG

VÌ SAO CÓ ĐÔI ĐŨA BÔNG

Lời dạy

 

Người mất có đôi đũa bông

Có bát cơm lồng với quả trứng ngay

Đôi đũa là đôi gậy này

Cho vong già, trẻ có ngay gậy thờ

Có bát cơm cúng bấy giờ

Có quả trứng luộc thờ cùng đũa bông

Cho vong già, trẻ ấm lòng

Đôi đũa là gậy cho vong dưỡng hồn

Mỗi ngày thay cơm lo dồn

Mỗi ngày thay trứng cho hồn được ăn

Trước khi đưa tang nhớ rằng

Thay cơm, thay trứng, đũa bông vẫn còn

Đũa bông một đôi cho hồn

Cơm, trứng thay cúng cho hồn đem đi

Bỏ túi ny lông một khi

Hạ huyệt bỏ xuống mộ thì cho vong

Để xuống cạnh quan tài xong

Đó là theo luật vĩnh hằng dài lâu.

Lưu ý: Ai mới mất xong là có một bát cơm lồng chặt với một quả trứng luộc để trên bát cơm và một đôi đũa bông cắm lên trên bát cơm cạnh hai bên quả trứng. Mỗi ngày thay một lần cơm và trứng còn đôi đũa vẫn để lại cắm tiếp lên để thờ, trước khi đưa tang phải thay cơm và trứng để khi đưa ra mộ sẽ bỏ vào túi bóng, túi vải, khi hạ huyệt sẽ bỏ xuống cạnh quan tài cho vong.

Kính viết theo lời Thánh đọc tại Đền Hòa Bình

Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *