LỜI CHA DẠY CHUỐI XANH CÚNG NGƯỜI QUÁ CỐ

LỜI CHA DẠY

CHUỐI XANH CÚNG NGƯỜI QUÁ CỐ

 

  1. Người chết trần cúng chuối xanh

Đó là tục lệ xưa thành đến nay

Chuối xanh để được lâu ngày

Cúng thờ người chết tại nay gia đình

Nhưng trần lại quá vô tình

Chuối xanh, xanh quá trần mình ai hay

Để thờ năm, sáu, bảy ngày

Chuối xanh không chín, vẫn rầy còn xanh

Lẽ ra chuối ương để dành

Chuối xanh sắp chín để dành cúng vong

Ba ngày chuối chín đẹp trong

Ban thờ người chết cúng vong ba ngày

Dân không hiểu cúng xưa nay

Chuối xanh, xanh ngắt, bảy ngày vẫn xanh

  1. Có nơi cúng vong loanh quanh

Cúng đi cúng lại chuối xanh phúng hồn

Đưa vào, đưa ra phúng dồn

Thật là vô lý phúng hồn chuối xanh

Ai có phúng vong để dành

Tự mình đem đến chuối xanh đã già

Ba ngày chuối được chín ra

Các nải chuối già trần đến phúng vong

Đừng phúng chuối xanh đau lòng

Xanh không chín được cúng vong làm gì ?

Lưu ý: Các gia đình đừng ai đưa chuối xanh ra viếng hồn vong phúng đi, phúng lại là sai, đừng cúng chuối xanh non là có lỗi.

Kính viết theo lời Thánh đọc tại Đền Hòa Bình

Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *