SỚ CẦU SIÊU THOÁT CHO CÁC VONG HỒN

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỚ CẦU SIÊU THOÁT CHO CÁC VONG HỒN

Kính trình Phật, Thánh, Thần nước Việt Nam.

        Kính sớ xin cầu siêu thoát cho các vong đã mất từ lâu  được an nhàn phần hồn, phần cốt, phần mộ vong.

Kính xin cầu Phật, Thánh, Thần

Xin cầu trên độ vong trần tại gia

Độ vong dòng họ của nhà

Họ………..được an là hồn vong

Họ Ngoại tộc họ…..

Từ đây được hết trở trăn phần hồn

Từ đây xin được trường tồn

Xin độ vong hồn an đẹp phần sâu

Vong ai hợp nghiệp khổ sầu

Vong ai khổ sở đớn đau thân hồn

Xin cầu siêu thoát trường tồn

Cho vong linh hồn hết khổ hồn vong

Không còn cảnh khổ đèo bòng

Từ đây mát mẻ hồn vong đời đời

Suối vàng mát mẻ thảnh thơi

Vui vẻ trọn đời ở dưới âm ty

Vong âm quy Phật độ trì

Vong quy Đạo Nước, vong quy Đạo nhà

Đời đời tươi đẹp như hoa

Không phải khổ ải an nhà hồn vong

Có con, cháu chắt lo xong

Việc cúng, việc giỗ hồn vong hả hài

Tuần, rằm, lễ tết an bài

Đời đời mát mẻ hả hài hồn vong.

Họ tên các vong âm… táng tại xứ đồng…

Họ tên tín chủ gia đình… Địa chỉ:….

Ngày… tháng…năm…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *