PHỤC HỒN NGƯỜI CHẾT

PHỤC HỒN NGƯỜI CHẾT

(Ngày thứ 3 lễ tại nhà)

 1. Kính cầu Phật, Thánh với Thần

Của non nước trần giúp hộ gia tiên

 1. Gia đình vừa có tang riêng

Ngày thứ ba được lo nên việc này

 1. Cầu Quan giúp hộ hôm nay

Phục hồn vong mới xa nay cõi trần

 1. Gia đình đau xót vô ngần

Nhớ thương người đã từ trần ra đi

 1. Gia đình bối rối lo vì

Hồn trần có được ra đi thanh nhàn

 1. Kính nhờ Phật, Thánh, Thần, Quan

Giúp hồn chín suối an nhàn từ đây

 1. Hồn được về nhà từ nay

Trăm ngày cơm cúng lễ nay mời hồn

 1. Nhờ Quan độ hộ trường tồn

Cho những vong hồn chín suối dài lâu

 1. Đời đời ở dưới phần sâu

Đời đời mát mẻ ơn cầu độ vong

 1. Gia đình bớt nỗi đau lòng

Có Phật, Thần, Thánh độ vong gia đình

 1. Xin độ cho vong an bình

Xin độ gia đình mọi sự an khang

 1. Cầu vong dòng họ an nhàn

Cầu Gia tiên Tổ an khang mọi bề

 1. Tuần rằm mời vong đi về

Về nhà, con cháu kính về lễ vong

 1. Xa gần con cháu lo chung

Tuần rằm giỗ tết kính chung, riêng mời

 1. Đó là đáp nghĩa ơn người

Có công sinh dưỡng ra người cháu con

 1. Tổ Tông nòi giống vuông tròn

Cho trần có được trường tồn ngày nay

 1. Và cho mãi mãi sau này

Nhờ ơn Trời Đất, ơn nay Thánh, Thần

 1. Ơn Đảng, ơn Bác vô ngần

Ơn các liệt sĩ, ơn trần công lao

 1. Đã giành độc lập tự hào

Đã tô lên lá cờ đào cho dân

 1. Âm, Dương đều được phúc phần

Nhờ Tông, nhờ Tổ nước trần Việt Nam

 1. Sống theo Đảng, Bác vẹn toàn

Chết theo Đảng, Bác Việt Nam đời đời

 1. Theo Hồn Tông Tổ sáng ngời

Theo Hồn Tiên Tổ tại nơi gia đình

 1. Xin cầu trên độ vong linh

Xin cầu trên độ gia đình cháu con

 1. Gia đình kính lễ vuông tròn

Cơm canh hai bữa mời hồn tối trưa.

– Họ tên vong âm… tuổi… địa chỉ…tạ thế ngày…tháng…năm…

Họ tên gia đình…tuổi…địa chỉ…

Xin phục hồn vong âm về gia đình ngày…tháng….năm…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *