KÍNH SỚ XIN PHÉP THẦN LINH CHO VONG ĐƯỢC VỀ NHÀ PHỤC HỒN 3 NGÀY

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 KÍNH SỚ XIN PHÉP THẦN LINH

CHO VONG ĐƯỢC VỀ NHÀ PHỤC HỒN 3 NGÀY

Kính xin phép Đất, phép Trời

Xin Quan Thổ Địa, Đất đời gửi vong

Xin Thần Linh tại xứ đồng

Cho vong được phép về trong nhà mình

Từ đây tín chủ gia đình

Kính xin ơn Đức Thần Linh đất mồ

Xin rằng gửi xác trần cơ

Gia chủ kính nhờ Thần xứ nơi đây

Đời đời xin gửi vong này

Gửi phần xác với cả nay phần hồn

Cầu Quan độ, hộ trần dương

Cầu Quan độ hộ vong hồn gia chung

Cầu Quan giúp độ vong cùng

Ngày đêm được đẹp tốt chung cảnh mồ

Gia đình nay kính cậy nhờ

Sớ này dâng kính xin nhờ các Quan

Xin mời vong về nhà làm

Bài này lễ kính mời Quan chứng cùng

Tên tuổi vong, kính thưa chung

Giờ ngày tạ thế tháng cùng năm nay

Xin Quan chứng độ vong này

Lễ nghi thành kính nơi này các Quan

Xin cầu độ phúc, lộc ban

Gia đình kính lễ tạ Quan xứ Thần.

Họ tên vong… thọ… tạ thế ….giờ…phút, ngày…tháng…năm..

Nơi an táng…

Họ tên tín chủ gia đình (từng người)…, tuổi…  Địa chỉ…

==============================

Lời dạy:

Bài sớ này lễ trình ở nơi mộ hoặc ban thờ Thần Linh, đọc lễ xong hóa đi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *