BÀI CÚNG CƠM LỄ PHỤC HỒN

BÀI CÚNG CƠM LỄ PHỤC HỒN

Kính xin phép Đức Quan Thần

Thổ Công đất ở có phần tại gia

Gia đình kính lễ hương trà

Mời Quan chứng lễ chứng gia đình trần

Gia đình có việc người thân

Tang gia bối rối có phần xót xa

Công việc ở đất tại gia

Có gì sơ suất xin là Quan thương

Xin Quan độ dưới trần dương

Độ cho tín chủ thọ trường bình an

Xin phép Quan được lo toan

Cúng cơm tín chủ quy sang vong đời

Từ đây quy Phật quy Trời

Trăm ngày dưới đời xin được cúng cơm

Hôm nay ba ngày phục hồn

Cầu Quan tiếp dẫn vong âm gia đình

Về hưởng cơm canh thực tình

Theo Lệnh Thiên Đình vong được từ đây.

==================================

3 hồn 7 vía đàn ông (3 hồn 9 vía đàn bà), đọc họ tên vong âm nhà mình…, tuổi… mất ngày …tháng …năm… táng ở đâu…

Xin mời về hưởng cơm cúng ở tại gia đình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *