NHẬN MỘT LỆNH TRỜI TẠI ĐỀN HÒA BÌNH

NHẬN MỘT LỆNH TRỜI

TẠI ĐỀN HÒA BÌNH

Ngày 15/6/2002 (05/4/Nhâm Ngọ)

Ngày mười lăm nhận Lệnh Trời

Đoàn làm việc nghĩa giúp đời nước, dân

Bộ bảy Đoàn làm việc Thần

Ra quân làm việc giúp dân, nước nhà

Bảy giờ Đoàn xuất quân ra

Mỗi người mỗi việc của Cha trao Đoàn

Trao Đồng làm việc Thiên Đàng

Việc âm phần nước Việt Nam anh hùng

Đánh giặc âm dưới âm cung

Bắt kẻ xâm chiếm sang cùng nước Nam

Xưa kia là giặc bạo tàn

Bấy lâu chết ở nước Nam còn hồn

Không chung Dòng Tộc Thiên Đường

Không chung chí hướng con đường tự do

Âm mưu tàn ác trần cơ

Chết rồi hồn vẫn bây giờ ác gian

Dã tâm không chịu đầu hàng

Mưu hồn vẫn hại trần gian dưới đời

Vẫn còn tính toán miếng mồi

Muốn chui luồn người làm kẻ cuồng điên

Nay Cha chiếu chỉ Lệnh Thiên

Bắt hồn tà giặc ngoại phương nước người

Cha không chỉ mặt tên người

Cha quyết bắt lũ tà đời ác gian

Bắt một thằng tướng to gan

Quân chúng phải chịu đầu hàng theo sau

Chúng gieo bao khổ, bao sầu

Gieo từ khi sống, chết sâu vẫn làm

Vẫn gian, vẫn ác, dã man

Chúng vẫn luyện phép, vẫn làm ác tâm

Vẫn gây bao tội, lỗi lầm

Hại ta, gây khổ, giam cầm hồn ta

Hồn quân, dân, nước Nam nhà

Từ hồi giặc Pháp chẳng là có sai

Hôm nay cho chúng biết ai

Giáng trần có ghế kê vai cho hồn

Đi tìm, truy quét ác ôn

Xử tòa, gửi chúng khỏi đường nước ta

Quân, tướng dắt nhau ra toà

Tòa Thiên xét xử kẻ tà dã tâm

Sớ Thiên, biên bản gửi cùng

Các Quan ghi chép việc chung Nhà Trời

Lệnh Thiên đã chiếu chỉ lời

Từ hôm mười một, tháng thời sáu nay

Ở trên Đền thờ nơi đây

Chiếu chỉ đi khắp đó đây nước nhà

Hôm nay theo Lệnh của Cha

Việc Thiên tiếp tục lo ra giúp đời

Đây là công việc Nhà Trời

Giúp dân, hộ Quốc, việc Trời, việc dân

Giúp bằng một cây Cầu Thần

Cây cầu nhân nghĩa giúp âm nước nhà

Giúp phần phúc lớn nước ta

Đánh giặc ngoại tà, đánh kẻ theo chân

Đã làm việc loạn Đạo Thần

Đã làm việc phản hại dân nước nhà

Hôm nay Đoàn phải lo ra

Một ngày đánh giặc đạo tà ác gian

Là kẻ xâm chiếm nước Nam

Bắt đồng làm việc tà gian âm phần

Rồi trần sẽ biết Lệnh Thần

Rồi trần sẽ biết mệnh phần tà gian.

Buổi chiều Đoàn tiếp tục sang

Truy quét tà đạo ác gian lộng hành

Giả danh các nhà tu hành

Bên trong tà giặc hôi tanh chui luồn

Chui vào hàng ngũ tu luôn

Dạy tu phản đạo bất lương làm càn

Chống lại chính sách rõ ràng

Chống lại nước Việt dân Nam dạy đời

Làm sai, làm trái lời người

Ra đi để lại cho đời nước, dân

Đó là giả mạo tu trần

Để làm công việc khuyên dân mắc lừa

Dân ta ngấm đạo cay chua

Bị giặc bịp lừa, truyền bá linh tinh

Bây giờ Cha giáng phép linh

Dạy trần học Lệnh Thiên Đình Cha ban

Lời vàng, lời ngọc chứa chan

Lời ân, lời nghĩa Cha ban cho đời

Lời Cha, lời của Đất, Trời

Lời của sông núi dạy đời từ đây

Hòa Bình bắc nhịp cầu mây

Ra quân làm việc giúp nay nước nhà.

Báo đền công đức Ông Cha

Theo Hồn non nước Nam nhà từ đây

Đánh tà ngoại đạo từ nay

Bảo vệ Tổ quốc dựng xây hòa bình

Theo lời Hồn Hồ Chí Minh

Theo lời Phật, Thánh, Thần Linh nước nhà

Theo lời của Ông, của Cha

Theo lời Đảng, Bác, nước nhà Việt Nam

Theo Cha đáp nghĩa lời vàng

Đền công liệt sĩ nước Nam anh hùng ./.

Kính viết theo lời Hồn Cha đọc ngày 15/6/2002 (05/5/ Nhâm Ngọ)

Trưởng đoàn Hòa Bình: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *