NGƯỜI SANG CÁT CÒN THỊT DÍNH CÓ KHỔ KHÔNG ?

NGƯỜI SANG CÁT CÒN THỊT DÍNH CÓ KHỔ KHÔNG ?

  1. Người sang cát chưa sạch vong

Hãy để cho sạch lo xong cho hồn

Năm năm hãy lo sạch dồn

Ba năm đừng vội xác hồn bớt đau

Để sạch mát mẻ phần sâu

Gia đình cũng đỡ lo âu việc hồn

Nếu chưa sạch, sẽ khổ dồn

Róc xương là khổ thân hồn sẽ đau

Ai hợp vong sẽ khổ sầu

Vong đau, con cháu sẽ đau thân người

Bệnh hồn, bệnh trần đôi nơi

Do sang cát dính xương người hồn vong.

  1. Còn dính nhiều hãy để trong

Quan tài lấp lại sạch xong hãy làm

Để cho vong khỏi phàn nàn

Vì gia đình quá vội vàng khổ vong.

 

Lưu ý:

Nếu khi sang cát cho vong, đào lên thấy còn thịt dính xương chưa sạch hãy lấp quan tài xuống tiếp, để thời gian tùy theo, sạch hãy lo sang cát tiếp cho vong, về lễ cầu siêu thoát cho vong chóng sạch hết thân hồn đỡ khổ.

 

 

Lý do:

Xác người không tiêu được thịt 5, 7, 10 năm vẫn còn nguyên do là không được siêu thoát thân hồn, không phải là mộ được kết.

Có 3 yếu tố không siêu thoát thân xác cho vong:

1) Vì người chết, khi ốm đã tiêm nhiều thuốc có chất bị hãm nên xác khó tiêu hoặc khi đặt mộ bị mạch nước ngầm động sâu phần mộ cũng gây nên sự cản siêu thoát thân hồn.

2) Người chết do nghiệp nhà xưa kia ai có tội khi sống, chết vong đang phải tù hồn để lại đời này con, cháu, chắt, chút, chít hợp vong phải gánh tội lỗi xưa, khi chết phạm vào giờ xấu, khi đặt mộ vào nơi mạch xấu cũng bị hãm xác không siêu thoát được khổ thân hồn, khổ cả người nhà; nếu không biết cứ đem dao, kéo róc xương vong là rất khổ đau xương hồn, ai hợp sẽ bị bệnh đau xương người khốn khổ.

3) Nếu người trần khi sống nhiều tội ác với dân với nước, có sổ Thần ghi tội cho trần, khi chết sẽ bị án Thần ghi sổ, hồn phải vào ngục tù hồn đời đời, kiếp kiếp không được mở ra, người ấy khó siêu thoát thân xác.

Cứ có án trần là có án Thần, nhiều người không có án trần nhưng lại có án Thần, vì người trần phạm sai vào Luật, Lệnh của Trời, Đất, Thánh, Thần nước Việt Nam là các Quan sẽ ghi vào tội với Thần; tội nhẹ sau được con cháu đi cứu giải ra; nếu có nhiều tội nặng kết án tù hồn đời đời không bao giờ được giải ra, con, cháu, chắt, chút sẽ phải gánh tội lỗi vì vong nhà sống đã gây tội.

 

Kính viết theo lời Thánh đọc dạy cho dân tại Đền Hòa Bình

Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *