NGƯỜI CHẾT KHÔNG CẢI CÁT CÓ ĐƯỢC KHÔNG ?

NGƯỜI CHẾT KHÔNG CẢI CÁT CÓ ĐƯỢC KHÔNG ?

  1. Người chết không sang cát vong

Đào sâu, chôn chặt cho xong một lần

Chỉ khổ cho vong âm phần

Ván sập, đất sập, khổ phần cho vong

Con, cháu ai hợp đau trong

Thân trần sẽ khổ vì vong gia đình.

  1. Nếu trần sang cát vong trần

Vong âm không bị khổ thân xác đời

Vong âm chín suối mỉm cười

Có nhà giữ cốt đời đời an vong

Tiểu sành đời đời an lòng

Nếu to gấp rưỡi hồn vong hả hài

Tiểu to, tiểu dài không sai

Tiểu xưa nay bé không hài hồn vong

Hãy làm to, dài an lòng

Làm theo ba cỡ cho vong gia đình.

 

Lời dạy:

        Dân hãy đi đặt tiểu người lớn dài hơn tiểu cũ 25 cm, rộng hơn 10 cm nữa, như vậy tiểu sẽ được to + dài hơn mới đúng, cho cốt vong khỏi bị chật khổ. Còn tiểu đang bán sẵn của người lớn để dùng cho vong thiếu nhi; tiểu nhỏ hơn là để cho vong trẻ nhỏ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *