KÍNH SỚ XIN SANG CÁT CHO VONG

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KÍNH SỚ XIN SANG CÁT CHO VONG

Kính trình các Quan Thần Linh đất mộ

Xứ đồng… thôn… xã… huyện… tỉnh…

Kính xin sang cát cho vong

Vong âm đã được sạch trong phần mồ

Gia đình xin kính cậy nhờ

Các Quan giúp hộ độ về cho vong

Để gia đình được an lòng

Sang cát xây mộ cho vong gia đình

Kính xin ngày giờ an bình

Xin động thổ mộ kính trình các Quan

Xin sang cát được vẹn toàn

Xin xây mộ mới an khang cho hồn

Xin xây phần mộ trường tồn

Xin được nhập cốt nhập hồn mộ vong

Xin kính nhờ Quan giúp xong

Các phần thủ tục cho vong cho trần

Xin tạ các Quan Đất Thần

Thần Linh đất mộ hộ trần hộ vong

Lễ nghi gia đình nhất lòng

Lễ trình lễ tạ an vong gia đình.

Kính xin phép các Quan Thần đất mộ, gia đình xin sang cát cho vong vào ngày…tháng…năm…, xin mọi việc làm được thuận lợi.

Họ tên vong… nơi an táng…, họ tên tín chủ… địa chỉ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *