LUẬT ĐƯA TANG VÀ PHỤC HỒN CHO VONG

LUẬT ĐƯA TANG

VÀ PHỤC HỒN CHO VONG

  1. Nói riêng tục lệ Miền Nam

Đám ma để quá thời gian Luật Thần

Qua ba ngày phục hồn phần

Vong âm rất khổ không phần sai chi

Quá ngày nhập mộ âm ghi

Bảy ngày đã đến tuần thì đầu tiên

Không có ngày phục hồn riêng

Vong âm sẽ lỗi Luật Thiên, Âm phần.

  1. Chỉ trừ cán bộ trên trần

Được tiêu chuẩn phần được để tang lâu

Vì có khách xa những đâu

Bộ, Ban, Quốc Hội được lâu an hồn

Năm ngày, bảy ngày lo dồn

Được phép phục hồn không phải lỗi chi

Các Quan Âm có Lệnh ghi

Vong dân phải chấp nội quy Lệnh Thần

Để lâu sẽ khổ vong trần

Để tang lâu khổ cho phần hồn vong.

 

Lời dạy:

Theo Luật, Lệnh Thiên: Người mất từ 5 tiếng đến 9 tiếng trở ra là liệm được vào quan tài; trong 2 ngày phải đưa ra nơi an táng, ngày thứ 3 là phục hồn vong làm lễ tại gia đình có tang. Nếu người ốm bị liệt người phải ra nơi mộ để phục hồn vong ở tại mộ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *