LUẬT ĐỐT QUẦN ÁO CHO VONG CẦN BIẾU LIỆT SĨ

LUẬT ĐỐT QUẦN ÁO CHO VONG

CẦN BIẾU LIỆT SĨ

  1. Luật Thiên Thánh dạy cho trần

Đốt quần áo thật gửi phần của vong

Nhà ai cũng phải hiểu thông

Lo cho người mất ở trong gia đình

Ba lần đốt gửi vong linh

Quần áo khi sống thực tình của vong

Ba ngày, bốn chín, lo xong

Một trăm ngày cúng cất mâm lo tròn

Ba lần lễ đốt cho hồn

Ba lần ghi giấy đốt dồn cho vong

Tư trang khi sống sắm chung

Của vong, con cháu biếu cùng thứ chi

Khi sống hãy nói trước đi

Con cháu biếu những thứ gì ghi nên

Mặc thử hoặc để bên giường

Đắp vào người ốm không tường, đã mê

Sau vẫn nhận được đủ về

Hơi người khi sống hồn về nhận ngay.

  1. Trường hợp không có đốt nay

Như là liệt sĩ khác nay bình thường

Liệt sĩ ở trong chiến trường

Bây giờ được phép lo lường Luật Thiên

Luật này chỉ được dành riêng

Cho hồn liệt sĩ có riêng luật này

Khi hy sinh không có ngay

Tư trang quần áo, mũ, giầy đốt theo

Bây giờ gia đình có điều

Lo sắm ít, nhiều trang phục biếu vong

Biếu được theo Luật mới chung

Biếu gì đồ thật cho vong gia đình

Ghi rõ từng thứ thực tình

Phải là đốt được của mình mới an

Người biếu, người nhận rõ ràng

Nhờ Quan Sứ giả giúp sang vong nhà

Giúp hồn liệt sĩ nhận quà

Sẽ được đầy đủ thứ quà biếu vong./.

Gia đình liệt sĩ được biếu quần áo, tư trang thật, đốt cho liệt sĩ vào ngày giỗ của liệt sĩ sẽ nhận được.

Kính viết theo lời Thánh đọc tại Đền Hòa Bình, đầu thế kỷ 21

Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *