KÍNH SỚ BIẾU TƯ TRANG QUẦN ÁO, MŨ, CHO HỒN LIỆT SĨ GIA ĐÌNH

Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KÍNH SỚ BIẾU TƯ TRANG

 QUẦN ÁO, MŨ, CHO HỒN LIỆT SĨ GIA ĐÌNH

Kính xin nhờ các Quan Thần

Các Quan Sứ giả của phần nghĩa trang

Kính nhờ các Quan giúp sang

Gia đình nay muốn lo toan cho hồn

Để hồn liệt sĩ trường tồn

Ấm trong lòng đất đời hồn an vui

Gia đình hết nỗi ngậm ngùi

Thương hồn liệt sĩ ở nơi chiến trường

Gia đình ngày đêm vẫn thương

Muốn gửi quần áo tình thương quê nhà

Tư trang quần áo với quà

Để hồn liệt sĩ đủ ra đông, hè

Cầu Quan giúp hộ chở che

Tư trang đầy đủ xuân, hè, thu, đông.

Họ tên gia đình… tuổi…địa chỉ…Họ tên liệt sĩ… tuổi… khi đi nhập ngũ, ngày hy sinh… mặt trận… Kính gửi tư trang, quần, áo mấy bộ dài.. bộ ngắn.. khăn mặt.. mũ, giầy tất… gửi vào ngày giỗ liệt sĩ tại gia đình.

Kính nhờ các Quan dẫn tư trang đầy đủ đến tận tay hồn liệt sĩ gia đình.

                                                                    Ngày… tháng….năm…

Dân lưu ý:

  1. Cấm không ai biếu quần, áo, mã vàng, tiền âm phủ là thứ vứt đi không được gì cho hồn liệt sĩ, còn bị mắc lỗi với liệt sĩ gia đình.
  2. Nếu ai mất vì điều kiện đặc biệt không có tư trang khi còn sống để lại, người ấy sẽ được đốt theo sau bằng cách gửi qua người nhà khi ai ốm sắp mất, nhờ người ấy nhận giúp cho vong mấy bộ quần áo mới may, ghi vào giấy thay sớ kính nhờ Quan Sứ giả dẫn giúp cho tới tay vong âm, họ tên … tuổi… lý do khi mất… vì sao không có quần áo… sẽ được nhận tư trang mới này.
  3. Ai mất có quần áo tư trang đốt theo là được, không được may mới để gửi nữa.
  4. Khi đốt tư trang vào giờ trưa là thuận lợi, hoá sớ xong đốt quần áo ngay cho vong.
  5. Tư trang của người mất đem buông sông là phí của vong, vong không nhận được, đốt mới nhận được.

 

Kính viết theo lời Thánh đọc dạy dân Luật mới tại Đền Hoà Bình

Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *