LỜI THÁNH DẠY DÂN LỄ MÙNG 5, THÁNG 5 ÂM LỊCH

LỜI THÁNH DẠY DÂN

LỄ MÙNG 5, THÁNG 5 ÂM LỊCH

Kính dâng lễ kính mùng năm

Kính mời Phật, Thánh giáng thăng tại nhà

Mời Quan Thần xứ tại gia

Mời Quan rừng, núi cùng là biển, sông

Mời Quan ở các xứ đồng

Ở đâu mời đấy tạ công Đức Thần

Lễ ngày cơm mới của dân

Lễ ngày tạ Đức Thánh Thần các Quan

Vào mùa thu hoạch đẹp an

Lễ trình, lễ tạ cầu an làm mùa.

 

Lời dẫn tiếp:

Ngày lấy lá thuốc bấy giờ

Vào năm giờ sáng, giờ trưa không lành

Năm giờ sáng sớm được dành

Hái lá thuốc dành hiệu nghiệm Thần y

Nhiều điều tục truyền đã ghi

Người xưa để lại khắc ghi đời này

Cho nên mới có một ngày

Gọi cúng cơm mới, cầu nay dược Thần

Gọi là tục tập người trần

Không cúng cũng được, không cầu cũng xong

Không phải là Luật Thiên Cung

Không cúng cũng được thực không sai gì

Ai cúng tự trần viết ghi

Hoặc là tự cúng lời ghi mời Thần

Không cần vàng mã dưới trần

Tất cả vàng mã âm phần đều không

Ngày giết sâu bọ nói chung

Dân gian tập quán từng vùng gần xa

Tuỳ dân lo liệu tại gia

Làm không tuỳ ở từng nhà liệu lo.

Kính viết theo lời Thánh đọc tại Đền Hòa Bình

Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *