KÍNH LỄ NGÀY THANH MINH TẠI GIA

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KÍNH LỄ NGÀY THANH MINH TẠI GIA

 

Kính xin tạ mộ Gia tiên

Kính trình các Quan Thần Linh đất nước

Kính trình các Quan Thần Linh xứ mộ nghĩa địa…

Kính xin tạ Đức Quan Thần

Thần Linh Đất nước, Thần Linh xã nhà

Thần Linh nghĩa địa gần xa

Xứ nơi nghĩa địa nơi nhà mồ vong

Lòng thành lễ mỏng kính mong

Mời Quan về chứng lễ cùng nơi đây

Chứng lễ ngày thanh minh nay

Cầu các Quan chứng độ nay vong nhà

Độ hồn mát mẻ an gia

Độ các phần mộ ở là lăng Chi

Mộ chung, mộ riêng an vì

Mộ cũ, mộ mới được ghi an lành

Cầu Quan độ, hộ phúc danh

Từng nơi phần mộ an lành phần âm

Đời đời hồn cốt an chung

Suối vàng mát mẻ an cùng phần sâu

Vĩnh hằng an đẹp một màu

Ơn Quan phù độ một màu vong âm

Nội tộc họ….. nói chung

Và các Ngoại tộc của cùng họ trên

Cầu các Quan chứng độ nên

Cho trần con cháu gia tiên an lành.

            Ngày….tháng…. năm… âm, dương. Tín chủ họ tên:..tuổi:…

Trú quán:..Các vong âm: …Xứ đồng an táng….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *