LỜI THẦN GỬI TỚI CÁN BỘ NHÀ NƯỚC

LỜI THẦN GỬI TỚI

CÁN BỘ NHÀ NƯỚC

Hồn Thiêng đất nước Việt Nam ta

Kính gửi Bí thư Đảng nước nhà

Kính gửi Chủ tịch đất nước ta

Kính gửi Thủ tướng nước Nam nhà

Chủ tịch Quốc hội nước Nam ta

Xuống các ngành ban của nước nhà

Việc nước, việc dân, việc Thiên Giới

Việc Tâm Linh đợi tới nước, dân

Một việc Tâm Linh thật rất cần

Một đường Đạo mới cho nước, dân

“ ĐẠO TRỜI NƯỚC VIỆT ”

hay gọi là: ” ĐẠO TÂM LINH ĐẶC BIỆT ”

  1. Thần xin phép nước Việt Nam

Cho Thần được bàn công việc Tâm Linh

Thần xin nước Việt Nam mình

Hãy cho một Đạo khai sinh ra đời

Đạo Trời Nước Việt sáng ngời

Do Tâm Linh dạy ra đời khai hoa

Đạo Trời nước Việt Nam ta

Muôn đời vĩnh cửu Ông, Cha xây thành

Thờ Phật Trúc Lâm thanh danh

Thờ Tông, thờ Tổ ngọn ngành đầu đuôi

Thờ người dựng nước giữ đời

Thờ người có tích các nơi Đền Rồng

Thờ Tổ nghiệp, thờ Cha Ông

Thờ người dựng lá cờ hồng nước Nam

Thờ người liệt sĩ vẻ vang

Thờ người đã có công vàng vì dân

Thờ để đền đáp nghĩa ân

Thờ theo sự tích công Thần nước Nam

Thờ người có lịch sử vàng

Để dân tu đạo học sang công người.

  1. Tránh sự mê tín tại nơi

Thế kỷ hai mốt bao người si mê

Nạn vàng mã thật đáng chê

Hao tiền, tốn của u mê lòng người

Nạn đồng bóng ở dưới đời

Lừa dân bịp bợm bao người khổ đau

Đồng thật, với lại đồng thau

Đây do một nạn từ lâu hãy còn

Từ ngày giặc đô hộ dồn

Đời trước rồi lại tới dồn đời sau

Người trần mắt thịt biết đâu

Điều gì sai, đúng trên đầu không nghe

Đi xem bói, đồng dọa đe

Người dân sợ hãi phải nghe cúng cầu

Tiền, vàng, mũ mã muôn màu

Đủ thứ vẽ bậy dân đâu biết gì

Lòng dân tín ngưỡng tu trì

Biết đâu việc gì, ai đúng, ai sai

Đồng bói xin đồng tiền đài

Thầy mo, thầy cúng thấy sai cứ làm

Bao nhiêu đồng, thầy, làm càn

Khổ dân mê muội cứ làm, cứ lo

Nhiều nhà việc lớn việc to

Thầy bà cúng lễ phải lo mấy ngày

Tiền vàng mã, đàn đặt bày

Đàn lớn, đàn nhỏ khổ nay gia đình

Gọi xây điện, miếu linh tinh

Gọi căn, gọi số, gia đình sợ lo

Tiến căn, trình đồng, phủ to

Người trần nào có số cho làm gì

Người ốm, người dở một khi

Hoặc nhà có hạn nạn khi khổ phiền

Thầy mo cũng gọi lo liền

Đấy là căn số hành phiền khổ đau

Khổ dân không biết thêm sầu

Đã khổ, lại khổ, thêm đau gia đình

Biết bao nhiêu sự bất bình

Biết bao gia đình phải chịu oan gia

Nạn mê tín, thật xót xa

Khổ bao nhiêu nhà, già, trẻ, gái, trai.

  1. Thế kỷ Tâm Linh ban vai

Cho người có học Lệnh Bài Tâm Linh

Ghi chép Luật, Lệnh Thiên Đình

Cũng như chương trình Nhà nước lo toan

Từ trên xuống dưới rõ ràng

Ai đủ tiêu chuẩn mới làm việc dân

Tùy theo từng cấp dưới trần

Phân công công việc từng phần khác nhau.

  1. Việc Âm, Thiên cũng một màu

Việc làm giúp dưới phần sâu âm phần

Việc Thiên giúp cả dương trần

Có cán bộ trần xưa chết vẫn lo

Vẫn làm công việc lớn to

Vẫn giúp cho nước, vẫn lo cho hồn

Âm, Dương cùng một con đường

Bảo vệ Tổ quốc, an Dương, Âm phần

  1. Việc Thiên Thánh chọn người trần

Phải đủ tiêu chuẩn việc Thần mới ban

Phải có căn số Thiên Đàng

Có Mệnh của Thánh giáng ban làm đồng

Mới học được phép Thiên Hồng

Học do Thánh dạy phép đồng học ra

Học theo Phép của Thiên Tòa

Do từng cấp bậc ban ra cho đồng

Học nhiều, học ít, phép công

Do mệnh của đồng, do đức Gia tiên

Làm gì cũng có phép quyền

Không thể tự ý lo riêng do mình

Đây là Luật của Thiên Đình

Như cán bộ mình có Luật Quốc gia.

  1. Hồn Thần kính gửi nước nhà

Gửi Ban Nghiên cứu việc ra giúp đời

Gửi bài Luật của Nhà Trời

Luật, Lệnh của Thánh, Thần đời nước Nam

Bài Luật Quy mới rõ ràng

Quy theo một Đạo Thiên Đàng ban ra

Do Hồn Thiêng Nước Nam nhà

Giờ làm Chủ tướng một Tòa Tâm Linh

Sống làm cách mạng tài tình

Chết làm công việc Thiên Đình nước Nam

Để giúp Âm, Dương đôi đàng

Tốt đời, đẹp đạo, an khang phúc lành

Dương thịnh, Âm thịnh thanh danh

Xã hội an lành, Tổ quốc vinh hoa

Đời đời phần phúc nước nhà

Đời đời theo Đảng, theo Cha – Bác Hồ

Đời đời gìn giữ cơ đồ

Âm, Dương đều một cõi bờ Tổ Tông

Đáp đền Dòng tộc, Cha, Ông

Đời đời theo ngọn cờ hồng Việt Nam ./.

Kính viết theo lời Hồn Thánh đọc tại Đền Hòa Bình

 Kết thúc 10h45 ngày 16/9/2006 – 24/7/Bính Tuất

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *