LỜI NÓI ĐẦU

LỜI NÓI ĐẦU

 

Sách lời thơ Thánh ban ra

Lời Trời, lời Tổ nước nhà Việt Nam

Sách Đạo Trời đã ghi sang

Gửi trình Nhà nước Việt Nam anh hùng

Sau cho dân được đọc chung

Ai ai cũng được hiểu cùng sách Thiên

Sách này dẫn dắt chỉ truyền

Về đường Đạo mới, Trời truyền cho dân

Để dân biết được hồng ân

Về Tổ Trời, Đất, phúc phần lớn cao

Về Tổ Tông Nước tự hào

Vì sao có Đạo thanh cao thế này

Đạo Trời, Đạo Nước Nam nay

Đạo đền đáp nghĩa, thờ ngay công người

Ai sinh ra Tổ Nước đời

Ai sinh ra người, con, cháu đề ra

Mới có Dòng tộc nước nhà

Mẹ Âu, Cha Lạc, cho ta giống nòi

Thế kỷ hai mốt ra đời

Tâm Linh nhà Trời nói được bằng thơ

Nói được nhờ có đền thờ

Đền thờ đặc biệt bây giờ mang danh

Đền Hòa Bình, Đền đắc thành

Đền Tâm Linh giáng, lo dành việc Thiên

Giành chủ quyền Nước thiêng liêng

Giành quyền độc lập về riêng âm phần

Thiên, Âm đều có riêng phần

Không theo chung phần lẫn lộn với ai

Sống theo Đảng, Bác đại tài

Theo Nhà nước Việt sánh vai đồng lòng

Theo Quốc hội nước ước mong

Xây dựng xã hội cộng đồng tiến lên

Cả đất nước vững như kiềng

Dù cho sóng cả không nghiêng ngả lòng

Cả đất nước, vẫn ước mong

Đời đời có Đảng tiên phong dẫn đường

Noi gương có Bác chỉ đường

Mãi mãi con đường Bác đã cho dân

Đất nước có được phúc ân

Ơn Trời, ơn Tổ, ơn phần Bác ban

Ơn Tâm Linh Nước vẻ vang

Toàn dân đánh giặc, giặc tan, thua mình

Ơn cách mạng thật tài tình

Bao cuộc kháng chiến, nước mình thành công

Giành lại Tổ quốc núi sông

Ta thờ người có tích, công muôn đời

Thờ người có công sinh người

Thờ người có lịch sử đời cho dân

Thờ người đáng bậc công thần

Thờ để đền đáp công trần lưu ban

Nước nào nước ấy lo toan

Theo Luật Trời, Đất phát ban toàn cầu

Luật Trời ban khắp năm châu

Ban khắp thế giới một màu Tâm Linh

Tâm linh từ trên Thiên Đình

Giáng xuống nước Việt Nam mình ghi thơ

Phạm Thị Xuyến ghi từng tờ

Được ghi vào sách bây giờ gửi đi

Những bài Trời đọc đã ghi

Những bài Thánh đọc đã ghi rất nhiều

Mười bảy năm dạy bao điều

Từ cuối thế kỷ dạy nhiều điều hay

Thế kỷ hai mươi cũ này (TK 20)

Sang thế kỷ mới, Trời nay dạy liền

Thế kỷ hai mốt đầu tiên (TK 21)

Nam nay mười sáu năm liền dạy thơ (16 năm)

Như đây đang viết từng tờ

Viết gửi Nhà nước, sau chờ cho dân

Để dân đọc hiểu từng phần

Mà tu theo Đạo hồng ân nước nhà

Tu để giữ nước Nam ta

Giữ chủ quyền nước Nam nhà, quê hương

Gửi biển, giữ đảo, đất liền

Giữ từng cột mốc quê hương, gia đình

Bản làng, thành phố ân tình

Đâu cũng là đất nước mình Việt Nam

Sống theo Tổ nghiệp, họ hàng

Thác theo Tông Tổ nước Nam muôn đời

Đừng theo la đà khắp nơi

Bỏ Tông Tổ đời, theo Tổ người ta

Cho nên phải giữ nếp nhà

Con cháu có Tổ, Ông, Cha của mình.

Đất nước có Đảng quang vinh

Đất nước Tổ quốc hùng cường

Đất nước có dân giàu, nước mạnh

Đất nước có một Đạo riêng mình

Đạo chính thống nước mình đặc biệt.

Đây là lời tha thiết

Gửi tới nước Việt Nam

Gửi tới các cấp sang

Đảng, Nhà nước, Quốc hội

Tuyên giáo, Tôn giáo, Văn hóa – An ninh

Để cho nước Việt Nam quang vinh

Có một Đạo chính thống nghiêm minh

Đúng luật Đạo tôn thờ vĩnh cửu

Chấp hành luật Nước đến muôn đời.

Không mê tín dị đoan theo người

Thực hành theo điều luật Đạo Trời

Nước Việt Nam – Đạo Tâm Linh Đặc Biệt./.

Kính viết theo lời Thánh Cha đọc

Tại Đền Hòa Bình – Sao Đỏ – Chí Linh – Hải Dương

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *