LỜI MẸ BAN TRUYỀN LỆNH THIÊN HẦU MẸ NAY ĐÃ DỪNG HẦU

tỗ mẫu

LỜI MẸ BAN TRUYỀN

LỆNH THIÊN HẦU MẸ

NAY ĐÃ DỪNG HẦU

 

1. Mẹ ban lời cho dân nước Việt

Hãy nghe lời của Mẹ Phủ Dầy

Mẹ là Đệ Nhất hôm nay

Nhất, nhị, tam, cũng là nay Mẹ Thần

Xưa kia Mẹ ban lệnh cần

Cho dân hầu tiệc gọi hầu bàn loan

Khi hầu có cả văn đàn

Hầu Cha, hầu Mẹ, hầu Quan, Thánh, Thần

Để dân hiểu được từng phần

Nước ta có Thánh, có Thần giáng ban

Giáng khi hầu tiệc bàn loan

Giáng về chứng dưới trần gian hầu trình

Lễ nghi đơn giản tâm mình

Có căn số Thánh, hầu trình mới nên

Không phải ai cũng có tên

Có bóng Thánh giáng, hầu nên tiệc hầu

Ngày xưa hầu Thánh có câu

Bắc ghế hầu Thánh mở đầu khai xuân

Hoặc là bốn vấn dưới trần

Để Thánh giáng ngự người trần căn Thiên

Để mừng ngày hội lưu truyền

Ôn lại sự tích người Thiên giúp đời

Người xưa đánh giặc một thời

Để lại sự tích cho đời thờ công

Được thờ các cửa Đền Rồng

Cho đời thờ phụng đền công cho người

Di sản văn hóa sáng ngời

Cho dân hiểu được Luật Trời, phép Thiên

Một thời hầu tiệc đẹp yên

Sau hầu có sự liên thiên sai hầu

Các đền lợi dụng sai câu

Tự do tín ngưỡng, luật hầu bàn loan

Đã bán cung Thánh rõ ràng

Mua cung, bán cửa, văn đàn hầu canh

Người hầu, nhiều người nhố nhăng

Hầu không có bóng, hầu xằng, hầu sai

Tự bịa Thánh, Thần thuộc bài

Hầu cho oai, sướng, hầu sai Luật Thần

Nói năng phán bảo cho dân

Không đúng Luật Thần, tự bịa nói ra.

2. Nhiều người có bóng của tà

Tà bắt thờ tà, tà gọi hầu canh

Khi hầu tà giặc lộng hành

Tung tiền phát lộc, giả danh Thánh, Thần

Đã phạm vào Luật Thánh Nhân

Đã phạm vào Luật Thánh, Thần, nước Nam

Tà ác nó còn to gan

Nó ăn hết lễ trần làm tại gia

Khi hầu trần dâng trình Tòa

Vì trần mắt thịt không là biết chi

Đi hầu như vậy Thánh ghi

Tội trần hầu Thánh đã thì phạm sai.

3. Cuối thế kỷ, Mẹ ban bài

Việc hầu đã hết, không ai được hầu

Từ đầu thế kỷ bắt đầu

Thế kỷ hai mốt, luật hầu đã thôi

Từ ngày ban Luật Thiên rồi

Bàn loan hầu tiệc đã thôi hoàn toàn

Thánh không giáng bóng rõ ràng

Ai hầu là phạm tội sang với Thần

Tự hầu bịa ra Thánh Trần

Tự bịa ra Mẹ chứng phần lễ nghi

Chứng đàn, chứng mã một khi

Xưng Quan, xưng Thánh, chứng ghi lễ Thần

Ai hầu hỗn láo khổ thân

Sẽ khổ cho trần, con, cháu, chắt nay

Ba đời sẽ phải gánh ngay

Tội trần hầu Thánh, đã rầy hầu sai

Từ nay Mẹ có Luật bài

Lệnh hầu đã hết, chớ ai đi hầu.

4. Ai hầu ngoài nước bắc cầu

Càng sai Luật Thánh đi hầu bàn loan

Thánh không giáng đồng hầu sang

Các nước bè bạn ai làm là sai

Đừng bịa Ông Thánh trên vai

Đi lừa dân chúng, làm sai việc Thần

Thánh không sang nước xa, gần

Trần hỗn, tự trần bày tiệc bàn loan

Xem bói, gọi dí nói sang

Đấy là tà quỷ nó làm lừa dân

Ai đầu đã có tà thần

Nó giả Ông Thánh, làm phần việc sai

Nay Mẹ đọc viết thành bài

Cho Đồng ghi lại không sai chữ nào.

5. Từ nay dân hãy tin vào

Không hầu tiệc mở gọi vào bàn loan

Thánh dừng là hết hoàn toàn

Mẹ cấm mã đàn, cúng lễ vứt đi

Đừng ai mê tín tu trì

Theo đường lối cũ là đi sai đường

Luật Trời nay có chủ trương

Thánh, Thần đất nước làm gương cho đời

Thờ, lễ, văn minh tại nơi

Theo Luật nhà Trời, theo Luật Tổ Tông

Từ thời tiền bối Cha, Ông

Không có vàng mã, phí công mất tiền

Mẹ khuyên dân khắp trần miền

Hãy nghe Lệnh Mẹ ban truyền từ nay

Hãy theo phép Lệnh Trời mây

Hãy theo Lệnh Thánh nước này Việt Nam

Lễ Mẹ, chay, mặn, được mang

Không phải kiêng kỵ việc làm như xưa

Ngày xưa có người nói bừa

Lễ chay cúng Mẹ ngày xưa nói càn

Mẹ là Thánh Mẫu rõ ràng

Mẹ Âu Cơ tái thế sang cho đời

Mẹ là Liễu Hạnh tại nơi

Phủ Dầy quê Mẹ là nơi sinh thành

Mẹ được tái hồn đích danh

Mẹ Hoàng sinh Bác đắc danh, đắc tài

Mẹ Tổ ba hồn không sai

Dân thờ ba mẹ hả hài từ đây

Khi lễ mời ba Mẹ nay

Ba Mẹ, nhất, nhị, tam, nay cùng về

Cùng là Hồn Tổ nhất bề

Ba Mẹ độ Nước, độ về cho dân

Mong dân hãy nhất lòng trần

Tu đường Đạo mới phúc ân muôn nhà

Tu cho đất nước Nam ta

Tu cho mọi nhà, Tổ quốc phồn vinh./.

tỗ mẫu 2

Kính viết theo Hồn Đức Mẫu Phủ Dầy đọc tại Đền Hòa Bình

Ngày 15/10/2001. Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *