LỜI HỒN ĐỨC TỔ VUA HÙNG

LỜI HỒN ĐỨC TỔ VUA HÙNG

Đọc tại Đền Hòa Bình

5h ngày 05/11/2013

 

Lời Hồn Tổ nước Nam báo trước

Báo cho dân, cho nước Nam nhà

Báo cho toàn dân nước Nam ta

Biết về Luật Thiên Tòa nước Việt

 

Biết về Luật Đạo của Tổ Tông

Đạo của nước Việt Nam oai phong

Đạo của nước, Đền Hùng – Phú Thọ

Từ gốc Tổ là nơi cửa ngõ

 

Đạo Tâm Linh gồm có Luật Trời

Có Luật Đạo Tổ Nước sáng ngời

Có luật đạo cho đời thực hiện

Cho dân ta biết về sự kiện

 

Đạo nước Nam thực hiện nước Nam

Không cho ai nước khác đem sang

Làm phản đạo nước Nam đã có

Hỡi toàn dân hãy nghe cho rõ

 

Việc giang sơn đất nước hùng cường

Việc luật đạo của một Đế Vương

Phải có luật luân thường đạo lý

Phải có luật, phải có ý chí

 

 

Đạo làm ra một luật tôn thờ

Không phải thờ theo kiểu bơ vơ

Không phải thờ người không công tích

Thờ theo luật phải có bút tích

 

Thờ theo lệnh của Tổ Tông ta

Người có công tích lớn làm ra

Cho sự nghiệp nước nhà vĩ đại

Người có công được thờ mãi mãi

 

Nhà nước tặng phong ghi sổ vàng

Để đời đời đất nước lưu ban

Người có lịch sử vàng ghi lại

Ghi cho dân qua từng thời đại

 

Từ ngày xưa cho đến ngày nay

Từng triều đại xưa đến lúc này

Ai làm nên cho đời lịch sử

Lịch sử Nước đời đời bất tử

 

Cho giang sơn đất nước hùng cường

Một đất nước có một Đế Vương

Không có hai theo đường đạo lý

Đạo nước Nam thật là chí lý

 

Nhưng dân ta không hiểu được ra

Người làm đạo chưa hiểu đạo nhà

Chỉ làm theo đạo ngoài đưa đến

Cho nên sai với Luật Tổ Tông

 

 

Luật Tổ Tông đất nước vun trồng

Phải có Đạo Tổ Tông đất nước

Phải làm được đạo nhà ước được

Để cho dân, cho nước thi hành

 

Hòa bình rồi ta phải lo giành

Giành bằng được đạo nhà nước Việt

Đạo nước Việt một đạo đặc biệt

Chỉ thờ Hồn Trời Đất sinh ra

 

Sinh ra Tổ đất nước Nam nhà

Sinh ra các Tổ nước thế giới

Sinh ra muôn vạn vật chúng sinh

Tổ Trời chung có nước Nam mình

 

Cho nên phải thờ Trời cao nhất

Thờ đến Tổ đất nước  thứ hai

Thờ đến người công lớn đại tài

Là Bác Hồ Chí Minh vĩ đại

 

Người là một Đế Vương mãi mãi

Người là một hành tinh cho ta

Cho một nước dân chủ cộng hòa

Cho một nước tự do độc lập

 

Cho một nước đời đời ôm ấp

Sự anh linh thịnh vượng hùng cường

Cho nước Nam có một Đế Vương

Đó là Trời, Tổ Tông ta chọn

 

Đã đưa vào thế giới Tâm Linh

Cả một nước Việt Nam quang vinh

Mới có một Hồn Linh vĩ đại

Mới có một Hồn Linh mãi mãi

 

Được nhà Trời ban chức, ban quyền

Ban Chủ tịch cao nhất trên Thiên

Về hàng Phật, cả về hàng Thánh

Bác Hồ đã được gánh trọng trách

 

Chủ tịch nhà Trời, Chủ tịch tối cao

Chủ tịch Tòa Thiên nhất Thiên Tào

Cao nhất cõi vô biên vô lượng

Bác Hồ đã được Trời biến tướng

 

Là Ngọc Phật tối đẳng uy nghi

Cho toàn cầu thế giới trường kỳ

Và muôn thuở nước Nam có Phật

Và ba Ông Phật Tổ đã thành

 

Phật Tổ Trúc Lâm đã rõ rành

Ta có Phật đời đời có phật

Ta hãy dành tâm huyết liệu lo

Lo cho một đất nước lớn to

 

Lo cho một Đạo nhà nước Việt

Đó là một đạo nhà niêm yết

Thật kỳ tài đặc biệt trên đời

Sống là người đã từng một thời

 

Làm cách mạng xông pha đánh giặc

Làm cách mạng giữ được xã tắc

Cho nước dân được hưởng thái bình

Cho nước nhà được hưởng phúc vinh

 

Đó là một công trình trọng đại

Dân nước ta phải hiểu lẽ phải

Sống trên đời phải biết ngay, gian

Người có công phải được ngai vàng

 

Người có công lên hàng thờ tự

Nước nào nước ấy phải có chữ

Độc lập, chủ quyền, thờ tự như dương

Như dương có hàng ngũ Trung ương

 

Ta đừng coi ta nhỏ, bất lương

Kẻ nào coi ta thường, là hỗn

Kẻ nào coi ta bé, là ngu

Tổ ta dạy cho dân tu bù

 

Là để dân hiểu về gốc đạo

Gốc Đạo Nước đã được soạn thảo

Kể từ cuối thế kỷ hai mươi

Cho đến năm lẻ một ra đời.

 

– Đạo Trời Nước Việt Nam

Đạo Tâm Linh Đặc Biệt

Đạo do Hồn Nước viết

Do Hồn Nước khai hoa

 

Đạo Tâm Linh của Cha

Của Tổ nhà nước Việt

Đạo chỉ nhờ người viết

Người viết có Hồn Trời

 

Trời đã gửi cho đời

Để Hồn Trời làm việc

Để Hồn Trời được viết

Về lời Trời đọc ghi

 

Viết lời của Thiên Tri

Viết lời Hồn non nước

Viết lời thơ làm được

Ích nước lợi cho dân

 

Không tốn của tiền trần

Không xa hoa lãng phí

Thờ theo một nguyên lý

Theo Luật nước Âm, Thiên

 

Theo Chủ Tòa thiêng liêng

Của nước Việt Nam miền

Của Âm Thiên muôn thuở

Đời đời không được sửa

 

Đời đời không được thay

Của nước Việt Nam này

Kể từ đây có đạo

Đạo giáo nước Việt Nam

 

Thế kỷ đã giao ban

Cho nước dân để làm

Theo Đạo Tâm Linh Nước

Theo quy ước Đạo Trời

 

Theo quy ước đạo đời

Của muôn nơi nước Việt

Của một nước đặc biệt

Của một nước kỳ tài

 

Có Hồn Nước đọc bài

Có Hồn Nước miệt mài

Lo về nền đạo giáo

Lo cho nước, cho dân

 

Để nước có hồng ân

Để cho nước muôn thuở

Có lời Trời rèn giũa

Có Hồn Nước lưu truyền

 

Có lời từ trên Thiên

Ban truyền và chỉ giáo

Sách lời Thiên soạn thảo

Từ Tổ Nước ban ra

 

Gửi cho nước, dân ta

Hiểu về đường Đạo Nước

Do Hồn Nước làm đạo

Đạo muôn thuở cho đời

 

Nước Việt Nam sáng ngời

Đời đời nước có Đạo

Đạo Thiên, Thánh soạn thảo

Của âm phần Quốc gia

 

Đạo như một nóc nhà

Đạo Tổ nhà nước Việt

Đạo Tâm Linh Đặc Biệt

Do Hồn Nước ban lời

 

Bằng thơ Tiên giáng đời

Giáng tại nơi Đền Thánh

Cho người nghe trọng trách

Phải ghi sách cho Cha

 

Cha là Thánh nước nhà

Là Hồn Tổ đất nước

Các Hồn Thánh làm được

Cho dân nước muôn đời

 

Có nguồn gốc Đạo Trời

Có nguồn gốc Đạo Nước

Để cho dân xuôi, ngược

Có Đạo Nước mà tu

 

Để từ đây tu bù

Tu cho một đất nước

Tu bằng được cho dân

Ta phải thờ Người Thần

 

Ta phải thờ người trần

Có công dựng giữ nước

Có công xưa đã được

Hiển Phật, Thánh, Thần, Quan

 

Của đất nước Việt Nam

Của muôn đời thế hệ

Dân nước Nam biết kể

Về Đạo nước Nam nhà

 

Từ Đền Hùng nước ta

Đi mọi miền đất nước

Tổ Tông ta đã ước

Nhất định phải hoàn thành

 

Nơi Trời giáng đích danh

Nơi Thánh giáng thành quả

Làm việc Trời giáng hạ

Làm việc Thánh ban truyền

 

Đền Hòa Bình do Thiên

Khai tên Đền lập đạo

Lời trên Thiên soạn thảo

Phạm Thị Xuyến được ghi

 

Ghi lời Thánh gửi đi

Cho dân và cho nước

Duy nhất một người được

Không có người thứ hai

 

Người mang Hồn Thiên tài

Hộ dân và giúp nước

Ai có công làm được

Sách gửi về nước Nam

 

Gửi văn hóa lo toan

Gửi đến Ban Tuyên giáo

Gửi cán bộ mạnh bạo

Mới làm được việc này

 

Nghiên cứu sẽ hiểu ngay

Được cho Thánh nước này

Vì giờ đây đã muộn

Vì hai nghìn lẻ một

 

Sách Thánh đã ban ra

Đã gửi dân nước nhà

Nhưng chưa được đến chỗ

Chưa được ai hồi âm

 

Cán bộ vẫn lặng thầm

Chưa tìm hiểu nghiên cứu

Giờ đang còn vướng níu

Với một số đạo tà

 

Xưng Bác Hồ, xưng Cha

Làm cho dân không hiểu

Làm cho nước không hay

Thánh sẽ quyết ra tay

 

Làm kỳ này sáng tỏ

Để cho nước hiểu rõ

Để cho dân hiểu thông

Toàn dân nước đồng lòng

 

Xây một đạo chính nghĩa

Đạo gìn giữ hòa bình

Đạo thờ Hồ Chí Minh

Đại diện hàng Phật, Thánh

 

Thờ trên cao rành mạch

Cờ Tổ quốc Việt Nam

Dưới thờ Bác vẻ vang

Dưới nữa thờ Tiên Tổ

 

Hai bát hương, hai số

Có đệ hiệu cốt thờ

Bên trái thờ bấy giờ

Là thờ Thần đất nước

 

Bên phải thờ Gia tiên

Thờ Tổ nghiệp dưới miền

Thờ thấp gần nửa mét

Ban các Quan cao hơn

 

Đấy là Luật Thiên Vương

Dạy dân nhớ tỏ tường

Luật Thiên Vương dạy bảo

Thờ một bát là láo

 

Phật, Thánh, Thần, các Quan

Thờ chung một bát nhang

Một việc làm vô lễ

Không phải đúng Luật Thần

 

Đấy là thờ âm phần

Thờ âm binh hồn giặc

Thờ hồn quân phản tặc

Nên không có cốt thờ

 

Ai nghe đạo dại khờ

Bỏ Ông, Cha, Tổ nghiệp

Đó là phản Tổ Tông

Không đúng đạo Cha Ông

 

Của Tổ Tông nước Việt

Đạo Tâm Linh Đặc Biệt

Dạy dân về đường tu

Dân ta hãy tu bù

Tu đền ơn đáp nghĩa ./.

Kính viết theo lời Hồn Đức Tổ Vua Hùng

Đọc tại Đền Hòa Bình ngày 05/11/2013

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *