LỜI CHA DẠY VIỆC SANG CÁT CHO VONG

LỜI CHA DẠY

VIỆC SANG CÁT CHO VONG

 

 1. Khi sang cát cho người chết phải có lễ, sớ tự viết lấy để trình xin phép các Quan, Thần Linh đất mộ.
 2. Khi xong việc có sớ lễ tạ các Quan xin các Quan giúp cho gia đình, xin Quan tạ giúp an phần mộ vong (phải ghi rõ họ tên, tuổi gia đình; vong âm táng ở đâu phải ghi rõ địa chỉ, cả khi sống).
 3. Vong người già, mua 1,50m vải đỏ để lót tiểu.
 4. Khi xếp xương phải đặt bên nào phải, trái riêng ra.
 5. Vong người chết trẻ lót bằng 1,5m vải trắng (50 tuổi trở xuống).
 6. Khi gói xương vải chỉ được đến cổ, phải hở đầu, mặt vong.
 7. Khi rửa xương mua 2 chậu nhựa trung bình to + 2 rổ nhựa to + 2 rổ nhựa nhỏ để đựng xương.
 8. Khi rửa xương không được dùng cồn hoặc rượu nặng sẽ bị hại xương vong.
 9. Khi làm nên che sương, gió to + có 3 khăn bông rửa, lau khô xương.
 10. Khi đào mộ, khi khênh tiểu đi phải gọi tên hồn vong 3 lần mời vong về nhận mộ, nhận cốt.
 11. Khi khênh tiểu phải khênh dọc, không khênh ngang tiểu.
 12. Khi sang cát không phải đội khăn tang.
 13. Khi sang cát không phải cúng mã, vàng lại lỗ.
 14. Không phải kiêng tuổi con cháu xấu.
 15. Khi đào mộ mới cho vong sang cát cần người có tuổi đẹp động thổ đào mộ để đặt tiểu tuổi: 37, 42, 45, 47, 52, 55, 57 là đẹp cho mồ vong là nhà của vong đời đời.

16. Con cháu ai hợp vong cần tránh 5 phút khi mở ván thiên ra; kiêng kỵ nhất là người đang có tang mới chưa qua 100 ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *