LỜI CHA DẠY ĐÓN HỒN LIỆT SĨ VỀ QUÊ

LỜI CHA DẠY

ĐÓN HỒN LIỆT SĨ VỀ QUÊ

 

  1. Khi đón liệt sĩ về quê

Dù ở đâu cũng được về quê hương

Trong Nam, ngoài Bắc chiến trường

Đâu đâu cũng được lo lường như nhau.

  1. Giờ phát tang, giờ mở đầu

Coi như giờ liệm như nhau người thường

Khác là ma khô dưới dương

Đặt cốt vào tiểu lo lường là xong.

  1. Để tang có khác khi xong

Trăm ngày là được vì vong tang rồi

Tang khi báo tử tại nơi

Ai chưa tang trước, được thời ba năm.

  1. Cúng cơm trăm ngày thường chung

Không phải kiêng kỵ lễ dâng hàng ngày

Trừ đồ hôi tanh kiêng nay

Chay, mặn đều được như nay bình thường.

  1. Không phải cầu siêu lo lường

Liệt sĩ không có tai ương tội gì

Cầu hồn liệt sĩ uy nghi

Độ dân giúp nước trường kỳ dài lâu

Có bài kinh, kính lễ cầu

Cầu hồn liệt sĩ ơn sâu nghĩa bền.

Nhớ rằng khi đón hài cốt liệt sĩ về vì đi đường xa xe sóc nên phải xếp lại cốt xương trong tiểu cho an cốt hồn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *