LỜI CHA DẠY VIỆC LÀM CHO CÁC TỔ QUY

LỜI CHA DẠY

VIỆC LÀM CHO CÁC TỔ QUY

 

  1. Việc Đạo Tâm Linh nước Việt Nam

Dạy cho các tổ biết lo toan

Việc Đạo, việc đoàn, việc tổ trưởng

Việc tổ phó làm phải hiểu thông

 

Xuống đến hội viên phải nhất lòng

Đoàn kết, đồng tâm, cùng chí hướng

Theo một Đạo Trời đã dựng xây

Theo Đạo Tâm Linh nước Nam này

 

Theo Đảng, theo Bác, theo Nhà nước

Chấp hành pháp luật của nước Nam

Không ai trái lệnh Nước đã ban

Các tổ hội quy nhất tâm làm

 

Cùng nhau chấp hành các điều luật

Luật Thiên, luật Âm, luật Thánh, Thần

Luật pháp Nhà nước đã ban dân

Người theo Đạo Thần phải tuân thủ

 

Chấp hành đầy đủ luật nước Nam

Thấm nhuần chính sách Quốc hội bàn

Hội viên quy đạo xin tuân lệnh

Theo Đảng, theo Bác, theo nước Nam

 

Thực hiện lời Thánh giáng dạy ban

Tu Đạo Tâm Linh của nước Nam

Muôn đời giữ nước, theo Đạo Nước

Xây dựng Đạo Nước đến thành công

 

Tốt đời, đẹp đạo cho núi sông

Đạo thờ Tổ Trời, Tổ Đất chung

Đạo thờ Tổ Trời sinh Tổ Nước

Đạo thờ Tổ Nước sinh muôn dân

 

Đạo thờ người có công tích trần

Dựng nước, giữ nước cho muôn dân

Thờ để ơn người đền công trần

Đời đời, mãi mãi, thờ muôn thuở

 

Cầu Trời, cầu Tổ độ nước Nam

Giữ mãi chủ quyền đất nước an

Giữ biển, giữ đảo của đất nước

Chủ quyền đất nước được vẹn toàn

 

Dân giàu, nước mạnh được an khang

Con cháu thông minh, hiền, tài, đức

Giúp ích nước Nam, giúp gia đình

Phúc, lộc, sức khỏe, cầu thọ vinh

 

Cầu cho con, cháu, chắt, gia đình

Cầu cho toàn dân đại đoàn kết

Cầu cho toàn dân hiểu biết hết

Về Đạo Tâm Linh nước Nam mình.

 

  1. Việc giúp đám tang cho gia đình

Ai làm cũng được theo sách kinh

Đạo Nước ban dân là đúng sách

Đạo nước ban dân dạy rành mạch

 

Tổ quy làm giúp đúng lời ban

Gia đình không tốn của, công làm

Đúng theo luật Đạo lời Thánh dạy

Mọi việc vẹn toàn không lo chi.

 

  1. Trừ người có tà đừng làm gì

Không làm tổ trưởng, không tổ phó

Không làm đám tang giúp cho dân

Không nên đi lễ đến cửa Thần

 

Người không có tà, không lo ngại

Làm được giúp dân việc tang trần

Làm đúng theo sách Thánh ban dân

Thánh cấm thầy mo lấy sách Thần

 

Lợi dụng sách Thần đi cúng mướn

Bịp lừa người dân, lấy tiền dân

Làm thầy sai luật của Thánh, Thần

Thánh ghi tội trần người sai phạm.

 

Kính viết theo lời Thánh Cha đọc tại Đền Hòa Bình, đầu thế kỷ 21

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *