LỆNH TRỜI GIÁNG HẠ GIÚP CẢ NÚI SÔNG BẮT TÀ ĐẤT CÔNG MỞ NHỮNG HUYỆT ĐẠO CUỐI THẾ KỶ 20, SANG THẾ KỶ 21

LỆNH TRỜI GIÁNG HẠ

GIÚP CẢ NÚI SÔNG

BẮT TÀ ĐẤT CÔNG

MỞ NHỮNG HUYỆT ĐẠO

CUỐI THẾ KỶ 20, SANG THẾ KỶ 21

 

Giặc xưa đô hộ nước ta

Gây bao tan nát cửa nhà lầm than

Dân ta đói khổ cơ hàn

Chúng gây tang tóc bạo tàn cho dân

Giết người cướp của dưới trần

Bắt phu hiếp phụ bao phần đắng cay

Bao đời bao kiếp đoạ đày

Bao nước đã dám sang rầy nước ta

Không nước nào cướp được ta

Cuối cùng phải chịu thua ta mà về

Giặc chết ở lại ê chề

Trời phải hoá chúng chẳng hề sai chi

Thành tà ác độc một khi

Mạt kiếp không lộn được thì thành dân

Không thì chúng chui vào trần

Đầu thai nó lộn vào thân con mình

Thân trần hồn giặc tà tinh

Thì khổ cho đất nước mình không hay

Cho nên Trời mới đặt bày

Hoá hồn giặc phải là rầy tà gian

Trời sinh Trời dưỡng nước Nam

Giờ Trời lại có phép ban của Trời

Cho Cha giáng thế cứu đời

Để Cha thu bắt tà đời giặc xưa

Tà đang gây hại sớm trưa

Làm khổ dân nước gây bừa ác tâm

Gây bao nhiêu chuyện độc thâm

Bắt đồng làm việc phản Ông Cha mình

Gây bao đạo giáo linh tinh

Tranh công loạn đạo viết kinh sách bừa

Làm điều nhũng loạn sớm trưa

Từng nơi tà ác dạy bừa điều gian

Giả danh Ông Thánh nước Nam

Dạy nhân dạy nghĩa tu sang cho người

Thờ phụng linh tinh khắp nơi

In tiền mũ mã dụ người mê tâm

Hao tiền tốn của trần chung

Mở phủ trình đồng làm phản việc Cha

Đặt bày đủ thứ la đà

Do giặc ác tà ở đất chui lên

Tà gây bệnh tật đủ đường

Thầy mo cúng bái lo lường được chi

Hao tiền cúng tà một khi

Thế kỷ hai mốt Cha ghi cho đời

Đất ai có tà tại nơi

Cha mách giúp đời Cha bắt tà gian

Đất nơi công cộng rõ ràng

Nơi nào cần thiết Cha ban lệnh Trời

Phải mở huyệt đạo cứu đời

Thì đoàn phải nhất một lời theo Cha

Khi mở huyệt đạo ở nhà

Khi đến nơi gọi dù xa dù gần

Đoàn không một chút ngại ngần

Đoàn làm vì việc công Thần nước non

Đồng làm tròn bổn phận con

Con Trời, con Đất, con non nước nhà

Đồng theo Cha đánh giặc tà

Đồng theo hồn Thánh nước nhà Việt Nam

Phải cần nhiều nhịp cầu đàn

Là nhiều người bắc ghế quan giúp trần

Làm bằng phép Thánh, phép Thần

Không bằng vàng mã tiền phần âm nay

Không như thầy mo đặt bày

Tốn kém mà chẳng giúp nay được trần

Nhờ ơn Cha Đức Thánh Nhân

Cha Đức Thánh Trần thượng đẳng tài cao

Sống Cha nổi tiếng anh hào

Nguyên, Mông khiếp vía đã vào thế thua

Ba lần thua Cha chát chua

Ba lần Cha thắng giặc thua đầu hàng

Nên Cha đã báo trần gian

Đánh tan quân giặc ngoại sang nước mình

Tiếng Cha vang động trường sinh

Năm châu bốn biển phục mình nước Nam

Bây giờ Cha lại giáng ban

Giúp dân hộ quốc Việt Nam bằng hồn

Hồn Cha mãi mãi trường tồn

Cha vẫn giúp dồn cứu độ nước dân

Chính Cha là Đức Thánh Trần

Mang hồn của Đức Thánh Nhân Đền Hùng

Hồn cha Lạc Long Quân chung

Tái hồn Cha được là cùng Cha nay

Sử Trời ghi lại điều này

Sử trần không thể ai hay biết gì

Cha là người của Thiên tri

Cùng hồn khác xác nay thì mà thôi

Từ đây Cha lại cứu đời

Bằng hồn của người kiếp trước vì dân

Cha cùng tướng sĩ nhà Trần

Bắt tà trả lại nước trần người ta

Xưa Cha đánh giặc nay trừ tà

Thử hỏi trần ai hiểu được Cha

Khi còn xông pha ngoài trận tuyến

Nay chết rồi lo việc núi sông

 

Cha bắt được tà phải có đồng

Kê ngai bắc đệm giúp núi sông

Viết sớ phép công đồng bắc đệm

Bao công bao việc phải có đồng

 

Có lời có sức giúp việc công

Gian nan vất vả mới lo xong

Công việc Cha trông bao năm đợi

Một đội ngũ đồng giúp việc Cha

 

Bao giờ Nhà nước nghe ra

Công nhận Cha giáng ở là nơi đây

Công nhận cho một đoàn này

Làm việc đạo mới giúp nay nước nhà

Làm việc tâm linh theo Cha

Giúp phần đất nước bao la việc rồi

Mà chưa được lấy một người

Cán bộ biết đến việc trời nơi đây

Giúp Cha giúp đoàn nơi này

Hay là cán bộ chưa hay việc làm

Cho là mê tín dị đoan

Nhưng đây đàng hoàng làm việc tâm linh

Không việc mê tín thực tình

Đây việc thánh giáng tâm linh để làm

Đây việc hữu ích rõ ràng

Giúp dân hộ quốc Cha làm vì dân

Bao nhiêu thế kỷ xoay vần

Bây giờ mới có người thần giáng ban

Bao nhiêu công học phép sang

Trời ban thánh dạy việc làm nơi đây

Phúc phần cho nước Nam này

Phúc cho cả thị huyện này Chí Linh

Đất địa linh kiệt giáng sinh

Hồn trời gửi thế thực tình không sai

Nhà nước nghiên cứu hồn tài

Chỉ cho địa đạo không sai đất mình

Do giặc yểm lại thực tình

Hà Nội cũng có nước mình nhiều nơi

Nhà nước bao giờ có lời

Nhờ Cha Cha giúp việc đời lớn to

Nhờ đoàn đồng phải liệu lo

Hai sáu người mới dám lo việc này

Để lâu dân hoạ không may

Làm gì đào đến nó rầy phá tung

Hoặc là nó hại trần trung

Ai đào vào nó khổ không an bài

Đó là địa đạo giặc cài

Phép thần nó yểm không sai tý nào

Thần tà ác độc biết bao

Chỉ có thánh biết chỗ nào giờ đây

Chỉ có Cha biết việc này

Ba Cha biết được không rầy ai hơn

Bây giờ Cha báo trần dương

Không lo sẽ bị tai ương cho đời

Lo thì lại phải đông người

Đông e ngại chẳng dám thời lo toan

Lệnh Cha đồng phải lo làm

Các việc nhẹ nhàng việc lớn chưa lo

Không ai giúp được việc to

Chỉ đây mới có đoàn lo việc trời

Hội đồng phật thánh giáng đời

Mới có phép trời giúp được nước dân

Đã giúp đang giúp việc cần

Và còn những việc có phần lớn to

Không nhờ Cha cũng liệu lo

Vì dân vì nước Cha cho đoàn làm

Chấn tà bảo vệ trị an

Cho dân cho nước Việt Nam anh hùng

Các đồng nhất mực chí trung

Làm công việc của Thiên cung giúp đời

Đây là lệnh của Đất Trời

Lệnh Thánh, Thần nước trao lời bằng thơ

Hồn ba Cha giáng cửa thờ

Khi làm có lệnh đền thờ nơi đây

Họ Phạm nhận lệnh báo ngay

Đoàn phải làm việc dù ngày dù đêm

Có khi năm, bảy, ngày liền

Đồng phải cố gắng lòng kiên tu trì

Chông gai trên quãng đường đi

Nhiều người chưa hiểu sẽ thì khó khăn./.

 

KT: Viết theo lời đọc của hồn Cha thứ hai Trần Quốc Tuấn

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

 

          Đoàn đã theo lệnh Cha đi làm việc giúp nước, giúp dân ở nhiều nơi và ở tại Đền Hòa Bình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *