LỆNH THIÊN GIÁNG GIẢI NGỤC THẦN

LỆNH THIÊN GIÁNG

GIẢI NGỤC THẦN

15h 9’ ngày 16/8/2005 – 12/7/t Dậu

Lần hai Cha giải ngục Thần

Đây việc rất cần Cha giúp thế gian

Giúp Âm, giúp Dương đôi đàng

Việc không ai tỏ cứu sang vong trần

Xưa nay kẻ ác hại dân

Làm điều bất nghĩa khổ trần, oan vong

Dòng họ nào cũng vào tròng

Bởi nghe người đã xui trong việc này

Sống theo cúng bái đặt bày

Chết đi ăn mày cửa Phật sướng vong

Ngờ đâu cảnh khổ quay vòng

Nghe giặc đô hộ nhốt trong ngục tù

Con, cháu còn sống lu bù

Bố, mẹ, chết vội gửi chùa rảnh tay

Nào vong đã được trăm ngày

Chưa hết ngày hưởng gọi ngày cúng cơm.

Sao trần không động lòng thương

Khi sống đoàn tụ yêu thương gia đình

Chết xong vội gửi vong linh

Để vào cái chốn cắt tình đau thương

Kẻ nào làm điều bất lương

Làm điều bất nghĩa khó lường từ lâu

Không ai hiểu được vong sầu

Vong kêu, vong khóc, vong đau đớn lòng

Sinh con nghĩa đức tam tòng

Sinh con nghĩa phụ đèo bòng đa mang

Vì con bao nỗi gian nan

Sao con báo hiếu nỡ mang đọa đầy

Để hồn phải chịu đắng cay

Biết bao vong khổ cực nay điêu tàn

Vì quân đô hộ dã man

Nó gieo việc làm ác độc sang ta

Thờ người không phải Ông, Cha

Gửi vong để quét lá đa, ăn mày

Xưa nay ai hiểu việc này

Tự do không muốn, muốn ngay giữ mình

Vong làm chi có tội tình

Mà trần phải gửi vong linh vào chùa

Đấy là một sự chát chua

Gửi vong vào chùa là sự nhốt vong

Nhìn thấy, mới thấy đau lòng

Nay Thánh giáng hạ báo cho hội này

Nay Thánh giáng hạ ra tay

Lần hai cứu vớt vong nay ở chùa

Cứu vong hết cảnh chát chua

Không còn vong cảnh ở chùa ăn xin

Không còn vong cảnh báo tin

Rằng vong khóc tìm mãi chẳng thấy con

Đời đời, kiếp kiếp không còn

Cảnh nhà đoàn tụ, cháu, con vui vầy

Lần hai Cha có lệnh này

Giải hết các cửa chùa này giữ vong

Chùa chiền chỉ để dân chung

Xưa nay ai đến lễ trong chùa chiền

Không phải là chốn dành riêng

Gửi hồn, gửi chốn bình yên an nhàn

Việc làm đã thật phũ phàng

Nay Thánh nước Việt lo làm cứu vong

Để vong thoát được nghiệp vòng

Con, cháu đã gửi những vong vào chùa

Lẻ hai cho đến bây giờ

Và cho mãi mãi trần cơ dưới đời

Không ai có tài tại nơi

Gửi vong người đời đi bất cứ đâu

Đây là lệnh của Thiên sâu

Thánh, Thần nước Việt lo cầu cho dân

Ngăn được việc làm của trần

Không có vong gửi chùa gần, chùa xa

Người trần tai điếc, mắt lòa

Không nghe tiếng Thánh ban ra điều này

Cứ làm theo sách đã bày

Gửi vong ăn mày cửa Phật thấp, cao

Hay là cửa Thánh, Thần nào

Cũng phí tiền, của, công lao của trần

Đây là lệnh của Đình Thần

Ai chống Lệnh Thần sẽ phải tội to

Lẻ năm Thánh, Thần đã lo (2005)

Lần hai giúp nước, Âm cho an lành

Có lời Thánh dạy rõ rành

Thánh đọc, trần viết ngọn ngành từng câu

Mười hai viết bài mở đầu

Mười ba viết sớ trình tâu Thánh, Thần

Trăm lòng sớ đại có phần

Chữ Thánh, tiếng Thần, Đồng Thánh viết ra

Mười bốn tháng bảy trình Tòa

Ngày tháng âm lịch năm là lẻ năm

t Dậu Đền Thánh lo chung

Đền Tâm Linh được giúp cùng việc Thiên

Việc làm do phép Thánh truyền

Không do trần miền theo phép thầy mo

Đồng Thánh làm việc lớn to

Giúp dân, giúp nước, việc to lớn này

Xưa, nay không có ai bày

Giờ Thánh giáng hạ dạy nay Đồng làm

Để giúp Âm phần nước Nam

Cho vong âm nước hết oan trái hồn

Hết cảnh khổ vong đoạn trường

Không biết Tiên Tổ, nhà hồn ở đâu

Vong âm mong mỏi kêu cầu

Dương trần giải phóng, vong lâu vẫn tù

Bao đời vẫn phải âm u

Vong âm như tù giam lỏng xưa nay

Bao đời, bao kiếp không hay

Đến thế kỷ này Thánh nước Nam ta

Mới cứu được vong âm ra

Từ năm lẻ một đã là lo toan

Không còn chùa nào trần gian

Có phép được làm giữ gửi vong âm

Ai làm là phạm luật công

Làm không có phép Thiên Hồng trao tay

Làm là lừa bịp dân nay

Hạn Thần đã hết cảnh này gửi vong

Bao nhiêu vong phải lưng cong

Ngồi chồng, ngồi chất, khổ vong gia đình

Hàng năm lễ khao chúng sinh

Thật nhục vong mình trong cảnh ăn xin

Đây lời Cha báo trần tìm

Tâm Linh Hồn Nước báo tin cho trần

Để dân biết tu giữ thân

Tu đúng Đạo Thần, không phải tu mê

Vong hết cảnh khổ ê chề

Trần cũng hết cảnh tu mê phí tiền ./.

Kính viết theo lời Hồn Thánh đọc tại Đền Hòa Bình, ngày 16/8/2005 Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *