LỆNH GIẢI VONG GỬI TRONG CHÙA

LỆNH GIẢI VONG

GỬI TRONG CHÙA

Lệnh Thần chiếu chỉ Đền Thần

Các Đồng phải nhất lòng trần lo toan

Ba ngày người đầu lo làm

Hai ngày cả Đoàn theo Lệnh của Cha

Đồng làm việc nghĩa giúp ra

Không ai lo trả tiền là công chi

Đây việc giúp dân Cha ghi

Giúp Âm phần nước trường kỳ đớn đau

Nay Cha giải hết vong sầu

Do phép Thần, Thánh cùng nhau lo làm

Từ chín giờ sáng rõ ràng

Đến năm giờ tối việc làm mới xong

Khắp trong toàn Quốc một lòng

Do phép Thần, Thánh giúp trong một ngày

Giải hết các chùa xưa nay

Giữ vong âm gửi từ đây được về

Hết cảnh vong khổ ê chề

Ở những chùa lớn chưa hề được ra

Vì nơi ấy có phép tà

Xưa trần yểm lại ở là dưới sâu

Thánh Thần nay mới bắc cầu

Bằng phép nhiệm màu cứu được vong ra

Khắp trong đền, chùa nước ta

Nơi nào dân gửi hồn là Gia tiên

Từ nay khắp các chùa, đền

Không đâu còn phép, còn quyền giữ vong

Vong âm hết cảnh đau lòng

Từ đây vong được vui trong cảnh hồn

Tự do đi lại trường tồn

Về với con, cháu, chắt, thương kính mời

Vong âm già, trẻ thảnh thơi

Suối vàng là chốn đời đời gửi vong

Đền Hòa Bình sẽ lo xong

Hai ngày làm việc giúp vong nước nhà

Mười bốn vong âm được ra

Mười lăm ngày hội của là vong âm

Gọi rằm tháng bảy âm cung

Là ngày hội lớn vong âm suối vàng

Khắp trong cả nước hân hoan

Ở dưới suối vàng nhộn nhịp đông vui

Trên trần gia đình bùi ngùi

Ơn vong Tiên Tổ cúng mời cơm canh

Tùy tâm với tấm lòng thành

Mặn, chay, dâng kính tạ danh công người

Đã sinh con, cháu trên đời

Kế thừa sự nghiệp của người Ông, Cha

Kế thừa Dòng tộc nước nhà

Phúc, tài, lộc, thọ, ơn là Tổ Tông

Tổ Tông đất nước Lạc Hồng

Tổ Tông gia nghiệp vun trồng cháu, con

Nhắc trần hãy nhớ lời son

Đừng bỏ Tông Tổ, cháu, con gia đình

Bỏ nước đi theo linh tinh

Phải theo Nước mình, theo Tổ, theo Tông

Sống theo Dòng tộc, Cha, Ông

Chết theo nguồn cội, núi sông Nam nhà

Tốt đời, đẹp đạo, chan hòa

Tu đúng đường lối nước nhà văn minh

Thờ đúng theo Luật Thiên Đình

Mỗi nhà hai bát hương trình hai ban

Ban thờ Tổ quốc nước Nam

Ban dưới thờ bát lô nhang gia đình

Đó là thờ những vong linh

Gọi là Tiên Tổ gia đình xưa nay

Gọi thờ vong âm nhà này

Dòng họ Nội, Ngoại, của nay gia đình

Là đủ, là đẹp thực tình

Văn minh đổi mới Tâm Linh dạy làm.

Không phải nhiều bát lô nhang

Không tiền âm phủ, mã vàng cũng không

Hết hạn cho dưới âm cung

Hết hạn cho cả vong âm gia đình

Hết hạn Phật, Thánh nước mình

Từ năm lẻ một Thiên Đình đã ban

Hết hạn thế kỷ mới sang

Không còn một tý tiền vàng mã chi

Ai cúng, đốt mã vất đi

Tiền triệu, tiền tỷ, cũng thì bằng không

Đây là Luật Lệnh Thiên Cung

Tiền vàng mã tiến vong không nhận gì

Vong âm không phải tiêu chi

Không cần vàng mã với thì tiền âm

Bao giờ dân hết lạc lầm

Bỏ sự mê tín phí công tốn tiền

Để tu nhân đức thảo hiền

Tu đường đạo mới sang niên kỷ này

Đường đạo nhân nghĩa vẹn đầy

Tu cho đất nước, tu nay cho mình

Tu cho con cháu gia đình

Tu làm việc phúc, việc vinh cho đời

Tu cho ích nước lợi người

Sống khỏe, an đẹp trong người không lo

Không phải chay tịnh để cho

Gia đình, chồng, vợ, khổ to, bất hòa

Không phải kiêng kỵ trong nhà

Không phải thờ phụng la đà khắp nơi

Luật Thiên dạy bảo mọi người

Văn minh lịch sự khắp nơi gia đình

Ngày hội vong linh an bình

Chúc mọi gia đình mạnh khỏe bình an

Ngày rằm tháng bảy vẻ vang

Nhà nhà kính lễ hương nhang tạ hồn ./.

Kính viết theo lời Hồn Tâm Linh Thánh đọc

 ngày 13+14/7/t Dậu, ngày 17+18/8/2005

 Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

 

Đồng làm việc Thiên theo phép Thánh 2 ngày tại Đền Hòa Bình,

Đồng làm theo Lệnh của Cha – Chủ tòa Tâm Linh nước Việt:

 

“Chữ Thiên – Tiếng Thánh – Phép Thần

Thơ Tiên Thánh đọc đồng Thần được ghi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *