LỆNH THẦN NON NƯỚC ƯỚC ĐƯỢC CHO ĐỜI HỒN GIẶC SẼ RỜI VỀ QUÊ TRÚ NGỤ

LỆNH THẦN NON NƯỚC

ƯỚC ĐƯỢC CHO ĐỜI

HỒN GIẶC SẼ RỜI

VỀ QUÊ TRÚ NGỤ

Hồn Non Nước có lời định ước

Hồn giặc xưa về nước từng nơi

Cho nên Cha có lệnh lời

Báo cho dân biết trước thời điểm nay

Hồn Thánh nước Nam từ đây

Sẽ làm công việc Âm nay giúp đời

Giao hòa về việc tại nơi

Làm việc giúp đời cho cả âm, dương

Cho khắp những nơi chiến trường

Để ta khỏi khổ đa vương nạn sầu

Hồn giặc ở khắp phần sâu

Bắc, Trung, Nam có những đâu giặc càn

Từ xưa tới nay rõ ràng

Hồn giặc đã làm hại nước, dân ta

Bởi chúng là hồn yêu tà

Chết rồi nó vẫn luyện ra phép thần

Để nó hại nước, hại dân

Hợp ai nó nhập vào thân người đời

Gây nên bệnh tật vào người

Nó gây điên, dở, hại người trần gian

Nó là hồn giặc bạo tàn

Giặc chết Trời hóa nó sang thành tà

Nếu để hồn giặc là ma

Chúng sẽ lộn lại vào là làm dân

Bởi chúng độc ác vô ngần

Chúng đủ mưu kế giả nhân để làm

Xưa sống sang cướp nước Nam

Thằng nào bạo tàn hồn vẫn ác theo

Nó gây tai họa bao nhiêu

Hợp trần dạy việc làm điều bất nhân

Bắt đồng chấm sổ người trần

Đóng giả Thánh, Thần của nước Việt Nam

Xưng danh dạy học, dạy làm

Gây sự rắc rối trái oan cho người

Nó xưng Ông Thánh giáng đời

Xưng Cha, xưng Mẹ, xưng người cậu, cô

Cũng dạy chữ, tiếng âm vô

Cũng dạy phép thuật sớm trưa học hành

Bắt đồng làm điên rõ rành

Bắt ốm, bắt khổ, bị hành mà nên

Cũng xem bói, gọi tuổi, tên

Cũng đồng gọi dí, gọi tên vong trần

Cũng chữa bệnh, cũng giúp dân

Cúng bói như gần đồng thật Thánh ban

Nhưng nó có điều ác gian

Đồng tà dạy láo, dạy tham tiền trần

Làm dân tốn kém khổ thân

Lễ lũ tà thần không biết đúng, sai

Học hành cũng viết ra bài

Cũng viết ra lệnh cắt sai việc Thần

Thần tà, Thần Thánh, hai Thần

Khác nhau toàn phần, không thể chung nhau

Bây giờ thế kỷ mở đầu

Tâm Linh giáng dạy phép màu của Thiên

Ai đúng, ai sai dưới miền

Sổ Thiên có sự chỉ truyền của Cha

Trần không ai biết được ra

Đồng Thánh nước nhà theo Đạo Tâm Linh

Đồng tà theo đạo trá hình

Tà cho ăn lộc dạy trình tà gian

Đồng không biết, vẫn lo toan

Vẫn thích, vẫn làm, vẫn phụng thờ nay

Dân không hiểu được điều này

Bởi tà nó chẳng xưng nay là tà

Nó xưng Phật, Thánh nước nhà

Nó cũng có phép cao ra giúp đời

Giúp ít, hại nhiều khắp nơi

Tệ nạn dưới đời, mở phủ, trình căn

Tôn nhang, đội lệnh nhố nhăng

Hầu bóng, mở tiệc, tái căn phủ thờ

Lệnh Thiên đã hết đến giờ

Từ năm lẻ một Thiên Cơ đã dừng

Các việc trên, việc dưới cùng

Vàng tiền mã tiến âm cung không cần

Đã hết hạn báo cho dân

Báo cho hàng mã dưới trần gần xa

Cuối thế kỷ hai mươi ra

Thế kỷ hai mốt không đà còn chi

Đàn lớn, đàn nhỏ mã ghi

Dù tiền âm phủ cúng chi cũng thừa

Đã hết hạn trần làm bừa

Coi như rác rưởi cúng thừa bằng không

Đồng điếc, mắt mờ cuồng ngông

Thầy mo cúng láo mất công phí tiền

Xin đài không hiểu phép Thiên

Thánh Thần không chứng mã tiền vất đi

Đây là lệnh của Thiên Tri

Đồng tà gọi mã đã thì trái sai

Dân ai cúng mã phí hoài

Hết hạn là hết, không sai tý nào

Kể cả cúng Gia tiên vào

Hạn Thần đã hết cả vào mã vong

Tiền vàng âm cũng không dùng

Các Quan đã có chi chung cho hồn.

  1. Còn việc bắt tà đất dương

Việc từ đây hoãn lo lường giúp dân

Đây Lệnh của Đức Thánh Trần

Báo dân biết để lo phần tại gia

Đất ai giờ đã có tà

Sẽ dừng không bắt, Thánh là lo sau

Việc Thiên, Thánh, Thần lo âu

Giúp toàn dân nước một màu đẹp tươi

Khi nào giúp được việc đời

Còn chờ thỏa thuận các nơi âm phần

Đó là âm nước xa gần

Xưa có hồn trần là giặc sang ta

Hồn trần đang ở xa nhà

Hồn sẽ hội tụ về là quê hương

Đâu về đấy, của trần dương

Là ta sẽ hết tai ương nạn sầu

Hồn họ cũng hết khổ đau

Xa quê cũng hết khổ sầu tà gian

Hồn về, xác ở nước Nam

Âm phần nước Việt giúp an xác trần

Hồn về không phải ngại ngần

Đó là Lệnh của Âm phần nước Nam

Do Trời giáng thế đã ban

Cho Thánh nước Việt lo toan việc này

Âm, Thiên sẽ có một ngày

Ký theo hiệp định của nay Thiên Trời

Sẽ làm bảy ngày dưới đời

Do Lệnh Nhà Trời xuất lệnh làm ra

Lệnh Âm phần nước Nam ta

Sẽ lo công việc mở Tòa Âm, Thiên

Tòa Thánh mở hội tương truyền

Lo giúp dân miền nước Việt Nam ta ./.

Viết theo lời đọc của Hồn Thánh nước Nam tại Đền Hòa Bình

Lúc 10h ngày 08/7/2005 – 03/6/t Dậu

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *