KÍNH SỚ XIN QUY ĐẠO ĐẠO TRỜI NƯỚC VIỆT NAM – ĐẠO TÂM LINH ĐẶC BIỆT

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày…. tháng….. năm ……

KÍNH SỚ XIN QUY ĐẠO

ĐẠO TRỜI NƯỚC VIỆT NAM – ĐẠO TÂM LINH ĐẶC BIỆT

 

Kính trình Cha Mẹ, Phật, Thánh, Thần nước Việt Nam

Kính xin quy Đạo Tâm Linh

Đạo của nước Việt trường sinh giúp đời

Kính trình Hồn nước sáng ngời

Trình Cha, trình Mẹ, tại nơi Đền Thần

Trình Phật, trình Đức Thánh Nhân

Trình Tòa Tiên Thánh, trình Thần nước Nam

Dân đã được học luật ban

Luật quy lối mới sửa sang cho trần

Dân đã hiểu được Đạo Thần

Xin kính Quy Đạo Tôn Thần Nước Nam

Xin kính theo Đạo Thiên ban

Theo đường đạo mới tu sang cho mình

Tu cho Tổ quốc trường sinh

Tu cho gia đình, Dòng tộc, cháu con

Đời đời đáp nghĩa vuông tròn

Theo đúng luật pháp của non nước nhà

Học chính sách, lệnh Quốc gia

Điều luật Quốc hội ban ra dân mình

Tự do tín ngưỡng văn minh

Không sai phạm luật Thiên đình, Quốc gia

Làm điều ích nước lợi nhà

Học tư tưởng Bác để mà noi theo

Bài trừ mê tín sớm chiều

Không vàng, tiền mã, làm điều si mê

Không làm điều sai Cha chê

Học năm bài Luật Cha phê từng phần

Đây lời Thánh nước dạy dân

Dạy đường tu Đạo đức nhân ở đời

Chấp hành đường luật đôi nơi

Âm, Dương hòa hợp đời đời bình an

Không theo kẻ xấu làm càn

Theo đường đạo luật nước Nam anh hùng

Luật đạo Âm của Thiên Cung

Đường lối cách mạng Cha, Ông bao đời

Nguyện theo Tổ nghiệp sáng ngời

Nguyện theo lời người bất hủ vì dân

Sống theo, chết theo Đạo Thần

Theo Tổ Tông trần nước Việt Nam ta

Thờ phụng người đã sinh ra

Theo dòng Tiên Tổ họ nhà trường lưu.

Tín chủ họ, tên, tuổi

Chú ý: Những ai ghi từng người, đang ở đâu ghi ở địa chỉ đấy.

  1. Tự viết lấy bằng giấy trắng, mực đen;
  2. Không ai được in sẵn để bán;
  3. Không dâng ở điện thờ, ở chùa nào;
  4. Tự dâng ở đền nào cũng được;
  5. Không phải nhờ ai cúng giúp;
  6. Mấy nhà cùng lễ chung cũng được;
  7. Không phải theo thầy, bà nào;
  8. Tự quy, tự lễ, tự lo;
  9. Tự đọc, học hiểu được 5 bài Luật Quy này rồi hãy viết bài số 5 để quy đạo. Sau già chết đã có sổ Thiên các Quan ghi rồi, không cần điệp. (15/5/Ất Dậu – 21/6/2005) ./.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *