KÍNH XIN PHỤC HỒN VONG TẠI NƠI PHẦN MỘ

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KÍNH XIN PHỤC HỒN VONG TẠI NƠI PHẦN MỘ

Kính trình các Quan, Thần Linh xứ mộ

Kính xin trình Đức Quan, Thần

Xứ nơi nghĩa địa, xứ Thần các Quan

Gia đình kính lễ cầu Quan

Xin Quan giúp hộ phục sang hồn trần

Vì hồn sống bị liệt thân

Không đi lại được khổ phần hồn vong

Chết xong hồn cũng đau lòng

Hồn chưa đi được về trong gia đình

Cầu Quan phục hồn vong linh

Tại nơi phần mộ kính trình hôm nay

Vong âm thác đã…… ngày

Xin cầu Quan giúp độ nay cho hồn

Từ đây ở mộ trường tồn

Khi nào hồn khỏe tự hồn được đi

Đi về gia đình an vì

Đi về phần mộ an vì hồn vong

Vong âm hết lỗi đau lòng

Gia đình cũng được an lòng toàn gia

Cầu các Quan giúp vong nhà

Ngày phục hồn tại nơi nhà mồ vong.

Họ tên vong âm… thọ… tại thế giờ… ngày.. tháng…năm…nơi an táng…

Họ tên tín chủ… Địa chỉ:…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *