KÍNH XIN CẦU ĐỘ CHO VONG ÂM MỚI MẤT

KÍNH XIN CẦU ĐỘ

CHO VONG ÂM MỚI MẤT

Kính xin cầu Đức Cha Trời

Kính cầu Mẫu Địa độ nơi thế trần

Kính cầu Tổ Nước hồng ân

Kính cầu Phật, Thánh, cầu Thần Nước Nam

Xin cầu độ vong trần gian

Gia đình xin kính cầu an vong hồn

Âm, Dương cách trở đôi đường

Gia đình đang phải xót thương vong nhà

Gia đình đau xót tại gia

Mất một người nhà về với Tổ Tông

Gia đình cầu kính Thiên Cung

Cầu Trời, Đất, Phật, Thánh cùng các Quan

Độ giúp gia đình trần gian

Có người mới mất được an vong hồn

Xin độ vong hết khổ dồn

Vong được mát mẻ an hồn từ đây

Vong về với Tổ Tiên nay

Gặp Gia tiên Tổ từ đây âm phần

Vong âm khỏi khổ tấm thân

Được gặp vong trần dòng họ nhà vong

Đời hồn không phải đau lòng

Đời vong không phải khổ trong phần mồ

Có hồn Gia tộc dẫn đưa

Đời hồn không phải sớm trưa riêng mình

Đời hồn sẽ được khang linh

Nhờ ơn Phật, Thánh nước mình Việt Nam

Nhờ ơn Đảng, Bác đã ban

Cho dân cuộc sống bình an tốt lành

Cho vong âm được phúc dành

Chính quyền, đoàn thể giúp thành việc tang

Đời người từ biệt thế gian

Về âm hồn được sống sang đời hồn

Sống theo Đảng, Bác trường tồn

Thác theo Tổ nghiệp, theo hồn Ông, Cha

Hồn theo Đảng, Bác nước nhà

Đời đời hồn được an là hồn vong

Gia đình kính lễ cầu mong

Từ đây hồn được an trong âm phần

Hồn sẽ không khổ đến thân

Hồn nhớ theo Phật, Thánh, Thần nước Nam

Hồn nhớ theo Đạo Thiên Đàng

Đạo Tâm Linh nước Việt Nam muôn đời

Lời thơ Tâm Linh sáng ngời

Cầu giúp vong người gia chủ hôm nay

Cầu giúp cho vong âm này

Về với Tông Tổ từ đây an lành ./.

Kính viết theo lời Thánh đọc tại Đền Hòa Bình

Bài này được cầu tụng cho vong mới mất,

lễ 3 ngày trong lễ phục hồn vong, lễ được trong tuần đầu

 

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *