KÍNH VIẾT LỜI CHA VIỆC ĐỀN KHÊ KHẨU VĂN ĐỨC – CHÍ LINH – HẢI DƯƠNG

KÍNH VIẾT LỜI CHA

VIỆC ĐỀN KHÊ KHẨU

VĂN ĐỨC – CHÍ LINH – HẢI DƯƠNG

Ngày 27/11/2014 – 06/10/Giáp Ngọ

 

 1. Việc Đền Khê Khẩu báo cho trần

        Việc xây xong đền thờ Thánh nhân

Phải có một ngày lên đền mới

Giờ, ngày, sắp tới báo cho trần

 

Báo cho cán bộ biết việc cần

Báo cho thủ nhang biết việc Thánh

Cha đã trao Đoàn việc trọng trách

Việc lo cho Đền, việc lớn cao

 

Đoàn cùng cán bộ hãy lo vào

Ngày chín, tháng mười, đi đón tượng 

Buổi chiều mùng chín đi Ý Yên

Năm giờ mùng mười đón tượng lên

 

Hai xe đi cùng đường đúng lệnh

Có cờ Thần đi trước đón xe

Người đi cùng phải nhất lệnh nghe

Xưởng đúc đồng phải tuân theo lệnh

 

Không làm theo ý của người trần

Một việc làm đúng luật của Thần

Làm ý trần là làm sai phạm

Phải tuân theo mệnh lệnh của Cha

 

Cha Trần Hưng Đạo phán quyết ra

Xây đền, đúc tượng thờ vĩnh cửu

Làm lễ hô Thần đúng luật Thần

Cha giáng hồn linh dạy cho trần

 

Thầy làm có phép của Thánh nhân

Thầy làm bằng thơ lời Thánh giáng

Không theo sách cũ của người trần

Cán bộ, nhân dân đừng lo ngại

 

Việc làm đúng luật của Thánh Trần

Ngôi đền thờ Quan có công lớn

Thờ Trần Hiển Đức tại đền này

Gọi là Đền Thượng Khê Khẩu nay

 

Đền Hạ nơi nghè xưa kia cũ

Đền thờ Hai Cô, gọi Hai Bà

Đền Trần Hiển Đức có thờ Cha

Năm nay khánh thành có hai tượng

 

Tượng ông Hiển Đức đúc bằng đồng

Tượng Trần Hưng Đạo, hai tượng ông

Thật là to đẹp, oai danh tướng

Cho thôn Khê Khẩu – Chí Linh này

 

Có Thánh, có Thần đã giúp tay

Xếp đặt cho trần các cán bộ

Xếp đến dân ta nhất lòng ngay

Xếp Đoàn Hòa Bình nhất tâm dầy

 

Xếp riêng hội viên lo ủng hộ

Dâng tiền công đức xây đền thờ

Dâng tiền đúc tượng, mua đồ thờ

Dâng tiền lo toan làm mọi việc

 

Có chung dòng họ, cá nhân riêng

Đã được hai đền thật đẹp nên

Đền Hạ, Đền Thượng được trang nghiêm

Cán bộ không ngờ, mơ không thấy

 

Toàn dân cũng thấy thật bất ngờ

Đấy do Thánh, Thần xếp trần cơ

Có Thánh độ trì mới có được

Bốn vị Thánh, Thần, thờ hai đền

 

Phúc cho trăm họ dưới trần miền

Phúc cho thôn, xã, thị xã riêng

Cho tỉnh Hải Dương đất linh kiệt

Có Đền Hai Bà đặc biệt riêng

Ai muốn tìm hiểu sự thiêng liêng

Ở nơi hai đền thôn Khê Khẩu

Hãy về gặp riêng người có tên

Bà Phạm Thị Xuyến được viết nên

 

Về lịch sử Đền nơi xưa cũ

Có hai Nàng Tiên tới đất này

Có một vòng lửa từ Trời bay

Xuống đất nơi này ba người đón

 

Cùng được về Trời, vòng lửa bay

Cho nên lời Thánh giáng đền này

Từ năm lẻ hai bài còn đó

Để được năm nay xây đền ngay

 

Các bài lời Thánh ghi tên rõ

Đền Hòa Bình có lời Thánh ngỏ

Đền Tâm Linh đã được ghi lời

Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến viết rồi

 

Gần mười sáu năm, bài nhiều lắm

Bây giờ đã đúng theo bài ban

Dân ta hãy đọc thật kỹ càng

Cán bộ nghiên cứu thấy đúng thật

 

Mọi việc sẽ làm theo lệnh Cha

Trần Triều – Hưng Đạo, Cha ban ra

Chương trình làm việc theo luật tòa

Luật Tòa Tâm Linh có Thánh giáng

 

Sắp đặt ngôi thờ có tượng Thần

Sẽ theo đúng luật của Thánh nhân

Hô Thần, nhập Thần theo đúng phép

Có lời ghi chép theo Thánh ban

 

Có Thánh nước Nam giáng lo làm

Từng việc, từng việc, theo thứ tự

Không ai tự trần dám làm sang

Hãy theo thứ tự viết rõ ràng

 

Thánh giáng, Thánh làm, cho mọi việc

Cán bộ không lo, dân không lo

Thánh cử Đoàn Hòa Bình làm cho

Không mất tiền thầy, tròn mọi việc

 

Thầy của Thánh ban, Thánh giáng làm

Từ đầu đến cuối được hoàn toàn

Hãy nghe lời Thánh đừng trái lệnh

Hãy nghe lời Cha được đẹp an.

 

 

 

 

 

 1. Công việc làm cụ thể:
 2. 1. Chiều ngày mùng 9 tháng 10 năm Giáp Ngọ (30/11/2014), 1 xe ô tô 7 chỗ ngồi đi về xưởng đúc đồng đón tượng, ngày 10 tháng 10 về đền; người đi có cán bộ địa phương, người đồng của Đoàn đi có 3 người.
 3. Có cờ Thần ở đầu xe ô tô đi đón tượng lúc 5 giờ sáng ngày 10/10/Giáp Ngọ do xưởng đồng đưa tượng lên xe ô tô, xong lúc nào là về lúc đấy.
 4. Xe đón đi trước, xe chở tượng đi sau, phải chờ nhau, đi cùng nhau.
 5. Tượng thờ không cần để nơi cho cốt tượng.
 6. Lễ lên đền mới lúc 5 giờ sáng ngày mùng 10/10/Giáp Ngọ (01/12/2014).
 7. Dâng 5 lô hương lên 5 ban thờ Đền Thượng, Đền ngài Trần Hiển Đức.

– Lô hương 1 thờ Ngài Thượng Đẳng Thần Tướng Công Trần Hiển Đức linh từ.

– Lô hương thứ 2 thờ Ngài Thượng Thượng Đẳng Thần Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Vương linh từ.

– Lô hương thứ 3 thờ Công đồng, Hội nghị Phật, Thánh, Thần, quan, các cấp tại đền và các cấp giáng về đền.

– Lô hương thứ 4 thờ Phụ thân của ngài Trần Hiển Đức.

– Lô hương thứ 5 thờ Mẫu thân của ngài Trần Hiển Đức.

 1. Lễ tạ long mạch, chấn trạch đất đền do Đoàn Hòa Bình đảm nhận lễ tạ an.
 2. Khi xe đón tượng về được dâng tượng lên cung thờ cùng ngày 10/10/Giáp Ngọ.

III. ĐÀN LỄ MỪNG KHAI QUANG ĐỀN MỚI XÂY

ĐỀN NGÀI TRẦN HIỂN ĐỨC

DÂNG HAI NGÔI TƯỢNG THỜ

Tượng Thánh Cha: Trần Hưng Đạo

Tượng Thần Quan: Trần Hiển Đức

 1. Cán bộ thôn Đồng Văn Sách đọc lời khai mạc chương trình.
 2. 19 giờ lễ sớ khai quang đền mới xây, lễ mừng đón tượng đồng thờ Thánh, Thần tại Đền Khê Khẩu, xã Văn Đức.
 3. Lễ hô Thần nhập tượng hai Ngài:

– Ngài Trần Hiển Đức

– Ngài Trần Hưng Đạo

 1. Mọi thủ tục lễ nghi do Đoàn Hòa Bình đảm nhận làm.
 2. Lễ tạ đàn kết thúc lúc hơn 22 giờ ngày 10 tháng 10 năm Giáp Ngọ (01/12/2014).

 

Kính viết lời Hồn Cha đọc tại Đền Hòa Bình

ngày 27/11/2014 – 06/10/Giáp Ngọ.

Việc trong canh đàn lễ ngày 10/10/Giáp Ngọ (2014).

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *