GHI LẠI THƠ TRONG SỚ LỄ TẠ BA NGÀY DÂNG TƯỢNG THỜ HAI BÀ TẠI ĐỀN KHÊ KHẨU

GHI LẠI THƠ TRONG SỚ

LỄ TẠ BA NGÀY DÂNG TƯỢNG THỜ HAI BÀ

TẠI ĐỀN KHÊ KHẨU

Ngày 05/10/2014 – 12/9/Giáp Ngọ

Kính xin cầu Đức Hai Bà

Xin dâng sớ tạ Đền Bà anh linh

Xin dâng cốt hương kính trình

Ban thờ Thần xứ, kính trình các Quan

Từ đây một bát lô nhang

Đời đời, mãi mãi kính sang Quan Thần

Một ban thờ liệt sĩ trần

Anh hùng liệt sĩ có phần công lao

Từ xưa giúp nước tự hào

Đời đời thờ kính thanh cao đáp đền

Tạ ơn các cấp Thiên Đàng

Tạ ơn hai vị Thiên Vương – Hai Bà

Chứng sớ, chứng lễ, tâm quà

Cho các cán bộ ở là tại thôn

Chứng đồng làm việc Thiên Vương

Chứng thủ nhang đền, chứng tấm lòng dân

Lòng thành lễ mỏng kính Thần

Đền Hai Bà được muôn phần tốt tươi

Xin độ cán bộ tại nơi

Độ dân, độ khắp mọi người gần xa

Có tâm công đức Đền Bà

Cầu trên độ sức khỏe và bình an

Cầu tài, phúc, thọ, vẹn toàn

Làm việc xuôi thuận, mùa màng bội thu

Cùng đi theo một đường tu

Toàn dân đoàn kết việc tu đắc thành

Tu theo Đạo Nước thanh danh

Thờ người có lịch sử dành cho ta

Đời đời thưa kính trên tòa

Độ dân, giúp nước Nam ta hùng cường

Đời đời cầu kính Thiên Vương

Thờ người dựng nước cho dương thế trần

Thờ người giữ nước hồng ân

Đời đời đáp nghĩa muôn phần biết ơn

Xin đa tạ, xin đa tạ, xin đa tạ ./.

Kính viết theo lời Cha đọc tại Đền Hoà Bình

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *