KÍNH SỚ XIN XÂY MỘ CHO VONG THẤT LẠC MỘ VONG CHƯA CÓ MỘ

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KÍNH SỚ XIN XÂY MỘ

CHO VONG THẤT LẠC MỘ

 VONG CHƯA CÓ MỘ

Kính trình các Quan Thần linh

Xin Quan cho phép gia đình từ đây

Xin phần đất mộ nơi này

Xin xây phần mộ cho nay vong trần

“số 1: Vì vong thất lạc mộ phần

hoặc số 2 là: Vì vong chưa có mộ phần”

Xin Quan cho phép người trần xin xây

Cho vong có mộ từ nay

Cho vong được nhập mộ này của vong

Để đời vong hết đau lòng

Từ đây có mộ cho vong đời đời

Mộ là nhà hồn nghỉ ngơi

Đời đời mát mẻ thảnh thơi an nhàn ./.

Kính xin các Quan Thần linh xứ mộ… cho phép gia đình xin phần đất mộ để động thổ xây mộ cho vong là (ghi rõ họ tên… tuổi vong âm… địa chỉ ở đâu… an táng cũ ở đâu… ngày… tháng… năm… xây mộ mới ghi rõ + địa chỉ).

Họ tên, tuổi tín chủ gia đình… địa chỉ…

==============================

Lưu ý:

– Vong có mộ bị mất, mộ thất lạc chưa tìm thấy hãy viết dòng số 1;

– Nếu vong sơ sinh, nạo thai chưa có mộ, hay mất ở đâu chưa có mộ ghi sớ ở câu số 2.

Kính viết theo lời Thánh đọc tại Đền Hòa Bình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *