KÍNH SỚ TẠ THẦN LINH CHO MỘ MỚI XÂY

Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KÍNH SỚ TẠ THẦN LINH CHO MỘ MỚI XÂY

Kính trình Đức các Quan Thần Linh đất mộ… xứ đồng…

(Ở đâu ghi vào rõ tỉnh …, huyện …, xã …)

Kính xin tạ Đức Quan Thần

Thần Linh đất mộ xứ Thần mộ vong

Gia đình mới xây mộ xong

Xin Quan giúp hộ tạ trong đất mồ

Được an mộ xây từ giờ

Được an hồn cốt ơn nhờ các Quan

Gia đình kính lễ tạ hoàn

Xin Quan chứng độ, hộ an vong nhà

Chứng độ gia đình tại gia

Phúc, lộc, thọ nhà mạnh khoẻ bình an.

Hôm nay là ngày … tháng …năm …

Tín chủ con là họ và tên… tuổi…

Kính xin tạ lễ các Quan Thần Linh đất mộ

Kính xin các Quan tạ yên hàn cho phần mộ (ông hay bà.. gì thì ghi vào, không nhớ tên ghi là nhất đại hay nhị, tam, tứ, ngũ, lục, thất, bát, cửu…) là được.

        Kính xin các Quan phù hộ, độ trì cho các phần mộ được an khang, phần hồn được an nhàn mát mẻ, xin cho vong âm được tốt lành, xin các Quan chứng tâm cho con cháu của vong được phúc, lộc, thọ, an, tốt đẹp.

============================

Lưu ý: Làm lễ ở nhà hay ở mộ cũng được, ở nhà thì xin phép Thổ Công mời Thần Linh về  ban Thổ Công là lễ được cả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *