KÍNH SỚ CỐT VÀO TIỂU CHO VONG

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KÍNH SỚ CỐT VÀO TIỂU CHO VONG

Sớ này vào tiểu cho vong

Từ nay vong được vào trong tiểu này

Tiểu vào phần mộ từ nay

Họ tên vong được từ nay mộ phần

Đời đời vong được an thân

An hồn, an mộ âm phần từ đây

Suối vàng mát mẻ đêm ngày

Trường tồn có mộ từ đây nhà hồn ./.

Họ tên vong là…. thọ tuổi…ngày …tháng…năm… mất; trú quán… nơi an táng cũ… nơi phần mộ mới xây…

Ngày …tháng …năm… âm; ngày… tháng… năm… dương

 

Lưu ý:

Sớ này tự viết khi phục hồn vong vào mộ đọc khi làm lễ nơi mộ mới xây xong, đặt vào trong tiểu, đậy nắp tiểu lại.

Nhớ đọc sớ phục hồn 3 lần xong, đọc đến sớ này, sớ có phong bì ghi là: Kính sớ vào  tiểu cho vong.

Bỏ sớ vào tiểu xong, đọc tiếp sớ phục hồn vong 3 lần nữa xong, được hạ tiểu xuống mộ.

Hóa sớ xong đọc tiếp 3 lần nữa sớ phục hồn vong về mộ; tất cả sớ đều phải đọc 3 lần, riêng sớ phục hồn đọc 9 lần./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *