KÍNH SỚ XIN TRÊN GIẢI HẠN CẦU AN CHO GIA ĐÌNH

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KÍNH SỚ XIN TRÊN GIẢI HẠN CẦU AN CHO GIA ĐÌNH

Kính xin giải hạn cầu an

 

                Kính trình Trời Đất

                Kính trình Phật, Thánh, Thần nước Việt Nam.

Kính xin cầu Phật, Thánh, Thần

Trước cầu Trời, Đất ban ân độ đời

Cầu Phật, Thánh, Thần sáng tươi

Cầu Cha, Mẹ nước Nam đời yêu thương

Tuần rằm nghi lễ hành hương

Cầu xin Phật, Thánh, Thần thiêng độ trì

Cầu trên giải hạn cứu nguy

Cho trần được thoát cảnh khi không lành

Cầu độ an gia công danh

Cầu độ phúc, lộc, thọ dành tốt tươi

Qua nạn hạn ách dưới đời

Gặp mọi sự tốt đẹp tươi an lành

Cầu tài, cầu lộc, tươi xanh

Cho con, cho cháu học hành giỏi giang

Thông minh trí tuệ vẹn toàn

Tránh được tệ nạn trái oan cho đời

Cầu xin trên độ tại nơi

Gia đình trần thế kính lời cầu xin

Xin giải hạn tuổi trần dương

Xin làm điều tốt theo gương Bác Hồ

Xin học tư tưởng Bác cho

Toàn dân kính Bác tự lo cho mình

Theo lời Bác dạy chân tình

Cả nước theo Bác kính linh hồn Người

Kính cầu Bác độ, hộ đời

Lời đầu kính Bác – Hồn Trời anh linh

Bác là Phật, Thánh nước mình

Bác có phép lạ vô hình xưa, nay

Cầu xin Hồn Nước Nam này

Độ, hộ dân nước, độ nay gia đình.

Ghi rõ họ tên, địa chỉ ở đâu: …. Cần gì ghi rõ:……,

        dưới ghi ngày… tháng….năm…

Kính đền nào hay ở nhà ghi rõ; lễ nghi tuỳ lòng, mặn chay.

 

Lưu ý:

Nhớ không cần vàng mã tiền âm, tiền vàng mã đã bỏ, Thiên, Âm không dùng ở nhà hoặc ở đền, chùa, điện, ai dùng phí tiền. Ai cố tình dùng vàng, tiền mã sẽ bị ghi tội chống Lệnh Thánh, Lệnh Thần.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *