KÍNH LỄ THANH MINH TRONG TIẾT THÁNG 3, XIN TẠ MỘ CHO VONG

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KÍNH LỄ THANH MINH

TRONG TIẾT THÁNG 3, XIN TẠ MỘ CHO VONG

Kính sớ lễ trình các Quan Thần Linh đất nước,

Thần Linh nghĩa trang

Kính xin lễ Đức Quan Thần

Thần Linh Đất nước, Thần Linh đất mồ

Gia đình xin kính lễ vô

Hương, trà, quả thực kính mồ nghĩa trang

Cầu Quan chứng lễ hương nhang

Độ cho vong được bình an đời đời

Gia đình trần thế có lời

Xin Quan độ đời cho các vong âm

Vong nhà dòng họ gia chung

Xin cầu Quan chứng độ chung vong nhà

Độ vong già, trẻ an hòa

An mồ, an cốt, an ra hồn người

Đời hồn chín suối vui tươi

Đời hồn mát mẻ đời đời an khang

Suối vàng không phải lo toan

Cầu Quan độ, hộ bình an vong hồn.

Các vong âm dòng họ, hoặc chi họ.

 Lưu ý:

– Cúng Thần Linh trình Quan xứ nghĩa địa, ghi rõ vong âm dòng họ nào, nhớ tên vong ghi rõ; nếu không thì ghi dòng họ, chi họ, nơi táng.

– Ghi họ tên tín chủ, gia đình, địa chỉ.

– Cúng trong ngày lịch ghi thanh minh, không phải cúng ngày mồng 3 tháng 3; cúng không phải tiền, vàng, mã; cúng ở nhà, hoặc ở nghĩa trang, cúng vong nhà là tùy gia đình.

(Nếu lễ ở nhà có lời kính mời các Quan Thần Linh giáng về tại gia nhà con ở…. để chứng lễ cho gia đình).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *