KÍNH SỚ XIN TẠ THẦN LINH ĐẤT MỘ MỚI XÂY

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KÍNH SỚ XIN TẠ THẦN LINH ĐẤT MỘ MỚI XÂY

(Sau sang cát)

Kính trình Đức các Quan Thần Linh đất mộ… xứ đồng…

(Ở đâu ghi vào rõ tỉnh …, huyện …, xã …)

Kính xin tạ Đức Quan Thần

Tạ Thần xứ mộ tạ Thần xứ Quan

Gia đình vừa mới lo toan

Xây xong mộ mới cầu Quan chứng cùng

Cho vong phần mộ âm cung

Từ đây mãi mãi được cùng tốt tươi

Có mồ có mộ ở nơi

Suối vàng mát mẻ đời đời hồn vong

Ơn Quan che chở độ trong

Phần mồ được tốt an vong gia đình

Kính nhờ các Quan Thần Linh

Xin Quan độ, hộ vong linh an hồn

An mộ an cốt trường tồn

Đời đời mãi mãi an hồn phần sâu

Gia đình xin kính lễ cầu

Xin Quan chứng độ sớ tâu Quan Thần

Xin Quan độ phúc độ phần

Cho gia đình trần con cháu an khang.

Vong âm là….. thọ tuổi:… tạ thế ngày… tháng… năm… (dương lịch, âm lịch). Mộ táng tại:…

Họ tên tín chủ gia đình: …

Trú quán: …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *