KÍNH SỚ XIN ĐỘNG THỔ ĐẤT XIN XÂY MỘ MỚI CHO VONG

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KÍNH SỚ XIN ĐỘNG THỔ ĐẤT

XIN XÂY MỘ MỚI CHO VONG

 

Kính xin phép Đức Quan Thần

Xứ nơi nghĩa địa xứ Thần các Quan

Gia đình xin phép được làm

Xin đất xây mộ được sang cát mồ

Gia đình xin kính cậy nhờ

Các Quan cho phép ngày giờ hôm nay

Xin được động thổ nơi này

Đào đất, xây mộ nơi đây cho hồn

Từ đây mãi được trường tồn

Vong âm có mộ dưỡng hồn ngàn thu

Đời đời mãi mãi tu bù

Tu hồn chín suối ngàn thu thanh nhàn

Đời hồn cầu kính Thiên Đàng

Cầu kính âm phủ, cầu sang Quan Thần

Gia đình con cháu ân cần

Tạ các Quan Thần giúp độ hộ vong

Suối vàng mát mẻ an lòng

Gia đình kính lễ cầu mong tốt lành.

Kính xin các Quan cho phần đất mộ để gia đình xin được động thổ đất để xây mộ mới cho vong kể từ ngày…tháng….năm… lúc…giờ… . Vong âm là…thọ…tuổi, tạ thế giờ… ngày…tháng…năm…

Gia đình xin được nhập mộ tiểu cho vong vào giờ… ngày…tháng…năm… Cầu các Quan chứng độ.

Họ tên tín chủ gia đình…

Địa chỉ:….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *