KÍNH SỚ XIN TẠ MỘ CHO DÒNG HỌ… NGÀY LỄ THANH MINH

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KÍNH SỚ XIN TẠ MỘ CHO DÒNG HỌ…

NGÀY LỄ THANH MINH

 

Kính trình các Quan Thần Linh đất nước

Kính trình các Quan Thần Linh đất mộ nghĩa địa …, xứ đồng..

Ngày…tháng… năm… (âm) ; ngày…tháng… năm (dương)…

Kính trình lễ tại….

Kính mời các Quan giáng chứng lễ, chứng sớ cho gia đình…. (hay dòng họ ghi vào).

Kính trình các Quan, Thần Linh

Gia đình xin kính lễ trình các Quan

Ngày thanh minh cả nước Nam

Đâu đâu cũng kính lễ Quan đất mồ

Lòng thành kính Quan xưa giờ

Cầu xin Quan chứng sớm trưa lễ Thần

Cầu Quan độ vong âm phần

Cho gia đình trần cầu kính hôm nay

Cho các phần mộ từ đây

Mộ Tổ họ… nơi này bình an

Các ngôi Chi, Tổ rõ ràng

Các Chi, Ngành Tổ được an họ nhà

Họ…….. tộc các Ông Bà

Từ đời gọi Tổ họ nhà đến nay

Còn Thủy Tổ họ trước đây

Chưa biết gốc tích ở nay nơi nào

Giờ trần có lòng kính vào

Xin cầu Quan chứng lễ vào hôm nay

Xin cầu trên độ từ đây

Mộ Tổ, mộ các Chi nay họ nhà

Cầu Quan độ. hộ an ra

Cho các phần mộ ở là dưới sâu

Đời đời an mộ khỏi sầu

Đời đời mát mẻ phần sâu mộ hồn

Đời đời mãi được trường tồn

Ấm trong lòng đất phần hồn, cốt an

Suối vàng mát mẻ an khang

Vĩnh hằng có mộ được an cốt hồn

Mộ cũ, mộ mới trường tồn

Mộ trong lăng họ, mộ hồn ngoài lăng

Xin cầu các Quan độ chung

Cho cả dòng họ ơn cùng các Quan

Đời đời xin kính nhờ Quan

Ơn Quan mãi mãi độ an mộ hồn

Nội tộc, Ngoại tộc cầu hồn

Phù độ con, cháu, chắt hồn bình an.

Họ và tên các vong âm……Nơi táng từng khu đồng…..

Họ tên trần tín chủ……..Nếu là trưởng Tộc lễ, hay ai lễ cũng được.

Ghi họ tên trưởng họ, các trưởng chi, những người đi lễ tạ ghi vào sớ, đặt sớ vào mâm lễ, đọc xong xin hóa sớ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *