KÍNH SỚ XIN ĐỘNG THỔ MỘ ĐỂ SANG CÁT CHO VONG

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KÍNH SỚ XIN ĐỘNG THỔ MỘ

ĐỂ SANG CÁT CHO VONG

Kính xin phép Đức Quan Thần

Xin động thổ mộ của phần vong âm

Xin vào ngày tháng năm chung

Xin được động thổ cho vong đất mồ

Xin được sang cát ngày giờ

Cho vong âm được cậy nhờ từ đây

Vong âm ở tại nơi này

Nhờ Quan đã độ hộ nay vong nhà

Đa tạ Quan Thần độ ra

Cầu Quan cho phép vong nhà từ đây

Được sang nhà mới từ nay

Nhà mồ vong được từ đây đời đời.

Kính xin phép các Quan cho phép gia đình xin động thổ đất tại mộ vong âm là… thọ… tuổi, tạ thế …giờ… ngày…tháng…năm…

An táng tại xứ…. , xin động thổ ngày…tháng….năm.. lúc… giờ…

Xin mọi việc làm được xuôi, thuận, tốt đẹp.

Họ tên tín chủ…

Địa chỉ:..

(Nếu lễ trình hôm trước, hôm sau làm động thổ sang cát cũng được).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *