KÍNH SỚ XIN NHẬP THẦN TƯỢNG ĐỨC CHA ĐẠI VƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KÍNH SỚ XIN NHẬP THẦN TƯỢNG ĐỨC CHA ĐẠI VƯƠNG TRẦN QUỐC TUẤN VÀ ĐỨC THƯỢNG TƯỚNG CÔNG

TRẦN HIỂN ĐỨC TẠI ĐỀN THƯỢNG THÔN KHÊ KHẨU

 

Tỉnh Hải Dương, thị xã Chí Linh, phường Sao Đỏ, viết sớ tại Đền Hòa Bình.

Kính dâng Đền Thượng, thôn Khê Khẩu, xã Văn Đức, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Kính sớ xin nhập Thần tượng Đức Cha Đại Vương Trần Quốc Tuấn linh từ.

Kính xin nhập Thần tượng Đức Thượng Tướng Công Trần Hiển Đức linh từ.

Kính trình Đức Cha Trời

Kính trình Đức Mẫu Địa

Kính trình Đức Cha Lạc Long Quân

Kính trình Đức Mẫu Âu Cơ

Kính trình Đức Ngọc Phật – Bác Hồ Chí Minh vĩ đại.

Kính trình Đức ba Cha

Trình trình Đức Tam tòa Thánh Mẫu

Kính trình Đức Tổ Vua Hùng

Kính trình Đức Tam Tổ Phật

Kính trình Hội đồng các cấp Phật, Thánh, Thần nước Việt Nam.

 

Kính trình Đức Cha Trời, Mẹ Địa

Kính trình Cha Mẹ Tổ nước Nam

Kính trình Đức Bác Hồ vẻ vang

Kính trình Cha Trần Triều Hưng Đạo

Trình Đức ông Hiển Đức linh từ

 

Ngày hôm nay, ngày đẹp Thiên cho

Đền đón tượng, xin cầu nhập tượng

Nhập Thần tượng hai ngôi xin được

Thỏa ý mong của Đức Thánh Thần

 

Xin Cha giáng Đền Thần ứng nhiệm

Thỉnh mời Cha Hưng Đạo Đại Vương

Thượng Thượng đẳng Thần Quốc Công Tiết Chế

Nhập tượng Thần chứng lễ nhập Thần

 

Ngày hôm nay thật quý vô ngần

Ngày hôm nay vô cùng trọng đại

Ngày hôm nay để đời mãi mãi

Biết phép Cha Hưng Đạo Đại Vương

Có phép tài là Thánh phi thường

 

Cho dân nước biết đường Đạo Thánh

Lễ nhập hồn mời hồn rành mạch

Mời Thượng tướng ông Trần Hiển Đức

Thượng tướng Công lẫm liệt oai hùng

Mời nhập Thần tượng đẹp ung dung

 

Ngày đại lễ vô cùng tốt đẹp

Ngày hôm nay được vào sử thép

Đền anh linh, ngày lễ anh linh

Sớ bằng thơ lời Thánh giáng trình

Chữ của Thánh giáng linh màu nhiệm

Khác với đời đây là sự kiện

Thánh ra tay giúp hộ dân làng

Thôn Khê Khẩu thật là vẻ vang

 

Việc thôn làng như mơ mà thật

Việc nhập Thần bằng phép của Thần

Đã được mời hồn Đức Thánh Trần

Là Thánh Nhân tướng tài thế giới

 

Việc hôm nay Thánh, Thần mong đợi

Đã từ lâu mười hai năm qua

Việc xây đền, đúc tượng thờ ra

Đã được đạt ý mong của Thánh

 

Lời Thánh đọc viết ra rành mạch

Viết và làm có sách của Thiên

Phép hô Thần nhập tượng uy nghiêm

Bằng phép Thiên, chữ Thiên ứng nhiệm

 

Việc nhập Thần đây là sự kiện

Thánh trao cho đồng Thánh được lo

Làm công việc đại lớn, đại to

Đủ phép tài Thánh cho làm được

 

Nhập Thần tượng Thánh cho quy ước

Công lớn cao tài đức vẹn toàn

Mới được xây đền, đúc tượng sang

Thờ người có công vì dân nước

Hồn Thánh Thần ước đã thành được

Xây đền mới dâng tượng đã xong

Giờ nhập Thần có phép Thần Thông

Phép linh ứng cho hồn nhập tượng

 

Xin nhập, xin nhập, xin nhập Thần

Xin mời Hồn Cha nhập tượng Thánh

Hồn Cha Hưng Đạo nhập tượng Cha

Cha nhập Hồn Cha, tượng trên tòa

 

Hồn Thánh là Cha Trần Hưng Đạo

Là Trần Quốc Tuấn – Hưng Đạo Vương

Thượng thượng Quốc Công người phi thường

Trên đời có một xưa làm tướng

 

Tướng giỏi toàn tài nức tiếng vang

Anh hùng hào kiệt nước Văn Lang

Đến Đại Cổ Việt cho non nước

Vang nước Việt Nam, thế giới vang

 

Xin mời tướng ông Trần Hiển Đức

Thượng tướng Công Thần nhập tượng Thần

Nhập Thần, nhập Thần, xin nhập tượng

Xin mời nhập tượng Đức Tướng Ông

 

Xin mời nhập tượng phép Thần thông

Xin mời hai hồn nhập tượng quý

Tượng đồng mãi mãi vẫn đẹp an

Đời đời thờ phụng tượng hiên ngang

 

Công đức cao quý hơn ngọc vàng

Muôn đời dân nước kính thờ cúng

Cầu Cha, cầu Ngài độ nước Nam

Cầu Cha, cầu Ngài độ dân an

 

Dân giàu nước mạnh mãi vẻ vang

Độc lập huy hoàng đời vĩnh cửu

Hòa bình, thịnh vượng mãi muôn đời

Hạnh phúc ấm no khắp muôn nơi

 

Xin mời hai hồn, mời nhập tượng

Kính mời Hồn Cha nhập tượng Cha

Kính mời Hồn Quan, nhập tượng Quan

Mời Hồn Thánh, Thần nhập tượng an

 

Theo luật Thánh, Thần trần tắt điện

Vỗ tay thay pháo nổ giòn tan

Pháo tay mừng vui thật hân hoan

Cùng nhau đoàn kết hô tiếng vang

 

Hoan hô thành công nhập hồn tượng

Đốt pháo bông lên nở hoa vàng

Mừng Cha, mừng Quan hai lần pháo

Sáng rực sân đền vỗ tay vang

 

Cảm ơn Trời, Đất đã phát ban

Cảm ơn Tổ Tông đất nước Nam

Cảm ơn Đảng, Bác Hồ vĩ đại

Cảm ơn Phật, Thánh, Thần, các Quan

Cảm ơn Danh nhân nước Việt Nam

 

Cảm ơn hồn anh hùng liệt sĩ

Cảm ơn mọi người đã lo toan

Cùng về ngày lễ được đẹp an

Công việc thành công lễ nhập tượng

Công việc hôm nay thật tuyệt vời

Chúc mừng Đền Thần, Đền Khê Khẩu

Muôn đời ban phúc cho dân ta

 

Hai mươi tháng tám ngày giỗ Cha

Dân nhớ về đền tại cửa tòa

Lễ giỗ Đức Cha, lễ liệt sĩ

Đoàn Hoà Bình về lễ nơi đây

 

Về Đền Khê Khẩu xã Văn Đức

Thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Cha giáng chứng tâm tại đền này

Cho khách thập phương đã về đây./.

 

 

Ghi chú: Ngày 20/8/ất Mùi – 02/10/2015 Đoàn Hoà Bình cùng toàn dân về Đền Thượng thôn Khê Khẩu, xã Văn Đức kính lễ giỗ Cha.

Kính viết theo lời Thánh đọc tại Đền Hòa Bình

Sao Đỏ – Chí Linh – Hải Dương, lễ tại Đền Khê Khẩu, xã Văn Đức

21 giờ ngày 10/10/Giáp Ngọ – 01/12/2014

Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *