KÍNH SỚ TRÌNH CÁC QUAN THẦN TẠI ĐÀI HÓA THÂN HOÀN VŨ

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KÍNH SỚ TRÌNH CÁC QUAN THẦN

TẠI ĐÀI HÓA THÂN HOÀN VŨ

Kính trình các Quan Thần Linh đất n­ước.

Kính trình các Quan Thần Linh Sứ giả

          nơi đài hóa thân hoàn vũ linh từ.

                       Kính xin Quan giúp cho trần

Kính xin Quan giúp hộ phần cho vong

Giúp hồn về cõi âm cung

Về đài Hoàn Vũ hóa cùng thân nay

Nhờ Quan giúp vong đủ đầy

Từ nhà đến chốn nơi này hóa thân

Từ đài Hoàn Vũ giúp phần

Cho vong siêu thoát tấm thân nhẹ nhàng

Nhờ Quan giúp vong trần gian

Từ đài Hoàn Vũ vong an đư­ợc về

Nghĩa trang ở tại làng quê

Nghĩa trang ở huyện, tỉnh về gửi vong

Gửi hồn gửi cốt an chung

Xin Quan dẫn dắt vong cùng đư­ờng xa

Đến nơi phần mộ hải hà

Vong đ­ược về nhà hư­ởng cúng cơm vong.

Vong âm họ tên…thọ …tuổi, tạ thế giờ..ngày…tháng…năm…

Quê quán:…Trú quán:…An táng tại:…ngày … giờ…

Tín chủ:…Tuổi…..Quê quán:….

====================

Chú ý: Bài sớ này đọc sau khi truy điệu xong tại đài hóa thân hoàn vũ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *