KÍNH SỚ TRÌNH CÁC QUAN XIN CHO VONG ĐI HÓA THÂN

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KÍNH SỚ TRÌNH CÁC QUAN

XIN CHO VONG ĐI HÓA THÂN

 

Kính xin Quan giúp cho trần

Xin Quan giúp hộ, độ phần cho vong

Gia đình kính cầu Thiên Cung

Xin các Quan giúp việc cùng Gia tiên

Ngày…. tháng….dư­ới miền

Gia đình tang quyến cầu Thiên có lời

Thuê xe về đón tận nơi

Cho vong âm đời đi đư­ợc hóa thân

Khi đi, khi về nhờ Thần

Quan giúp cho trần, Quan giúp cho vong

Đi đư­ờng mọi sự an chung

An ng­ười an cả vong cùng tại gia

Về đài hóa thân xong ra

Về nơi phần mộ về là nghĩa trang

Gửi hồn gửi cốt Thần, Quan

Đời đời an nghỉ suối vàng hồn vong

Cầu Thần giúp hộ gia chung

Đi về an đẹp việc cùng âm dư­ơng.

Vong âm là…, tạ thế ….giờ. phút …ngày..tháng.năm…

Đi hóa thân ở đài hoàn vũ về an táng tại nghĩa trang:…

Tín chủ gia đình, họ tên… tuổi…., quê quán…, trú quán…

==============
Chú ý
: Sớ này đọc xong tại nhà hóa ngay tr­ước khi đ­ưa vong đi hóa thân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *