KÍNH SỚ LỄ TẤT NIÊN KÍNH NGÀY ÔNG TÁO VỀ TRỜI

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KÍNH SỚ LỄ TẤT NIÊN

KÍNH NGÀY ÔNG TÁO VỀ TRỜI

23 tháng Chạp – Lễ tại gia

 

Kính xin trình Phật, Thánh, Thần

Trình Quan Thổ Đất lễ Thần hôm nay

Ngày lễ tất niên nhà này

Hương, hoa, trà, quả kính nay lễ Thần

Mặn, chay dâng kính tạ ân

Xin Quan chứng nhận tâm trần cầu xin

Lòng thành tín chủ Gia tiên

Sớ cầu sám hối mong trên xá trần

Một năm sắp hết qua dần

Quan về tấu đối Thánh, Thần, Trời cao

Tội trần có lỗi làm sao

Trần xin sám hối thưa vào trình Quan

Cầu xin trên độ bình an

Phúc, tài, lộc, thọ, cầu an gia đình

Ngày tất niên kính lễ trình

Cùng với tâm đạo gia đình kính Thiên

Cầu trên độ, hộ Gia tiên

Âm, Dương đều được tốt yên an lành

Cầu xin con cái học hành

Thông minh trí tuệ, hiền lành giỏi ngoan

Làm ăn công tác vẹn toàn

Góp phần xây dựng nước Nam cơ đồ

Tu tâm tích đức được nhờ

Tổ Tiên để lại xưa, giờ cháu con

Gia đình tu luyện vuông tròn

Để cho phần phúc cháu con gia đình.

 

Lời Cha dạy dân:

Không mua vàng, mã dâng trình

Không mua cá sống, không trình cá chi

Lễ thật tuỳ sắm thứ gì

Cúng xong lại được ăn khi tạ Thần

Ít, nhiều tuỳ ở người trần

Không có Lệnh Thần phải sắm những chi

Đây bài Thánh đọc đồng ghi

Cho dân bài cúng lễ thì tất niên.

Ngày… tháng… năm… âm, dương

Tín chủ họ tên:… tuổi… trú quán…

Kính viết theo lời Cha đọc tại Đền Hòa Bình

Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *