KÍNH LỄ NGÀY 23 ÔNG TÁO CHẦU TRỜI

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KÍNH LỄ NGÀY 23

 ÔNG TÁO CHẦU TRỜI

Xin quy Ngọc Phật

Hai ba Ông Táo về Trời

Tấu Thiên, tấu Địa cho người trần gian

Hàng năm Luật của Thiên Đàng

Quy định rõ ràng cho dưới trần dân

Hàng năm kính lễ Quan, Thần

Tạ các quan Thần Đất nơi tại gia

Là Thổ Công đất tại nhà

Cầu Ông Công, Táo xin là chứng tâm

Gia tiên dưới thế nhất lòng

Một năm ngày tạ dâng chung cúng Ngài

Xin Quan xá lỗi cho đời

Có gì sơ suất xin thời Quan thương

Xin để tâm dưới trần dương

Con cháu trẻ dại có vương tội gì

Nhẹ tha, nặng phạt Quan ghi

Xin cầu Quan chứng độ trì Quan thương

Trần gian mắt thịt không tường

Bây giờ có Lệnh Thiên Vương Đất Trời

Cho dân học đạo tu đời

Làm theo lời dạy của thời Cha ban

Gia đình con dưới trần gian

Sẽ tu theo Đạo Thiên Đàng ban ra

Chấp hành luật, lệnh Quốc gia

Chấp hành luật nước Nam nhà nghiêm minh

Chấp hành Luật, Lệnh Thiên Đình

Chấp hành chính sách nước mình Việt Nam

Đó là Lệnh của Thiên Đàng

Khắp trong đất nước Việt Nam dân mình

Ai ai cũng hiểu sự tình

Lịch sử về đất nước mình Việt Nam

Về Tông, về Tổ họ hàng

Về nguồn, về cội Văn Lang Tiên Rồng

Hàng năm ngày lễ đền công

Gia đình con cũng có cùng tâm dâng

Xin trên chứng độ phúc chung

Cho con, cháu, chắt kính cùng từ đây.

 

Kết thúc viết theo lời Cha đọc tại Đền Hoà Bình

Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *