KÍNH SỚ DÂNG CỐT THỜ BÁT HƯƠNG

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KÍNH SỚ DÂNG CỐT THỜ BÁT HƯƠNG

Kính xin dâng cốt bát hương

Thờ Thần Đất nước kính hương tại nhà

Tuần rằm lễ tết tại gia

Kính mời Phật, Thánh, Thần và các Quan

Chứng tâm cho dưới trần gian

Gia đình thành kính hân hoan lễ mời

Kính thờ Tiên Tổ vong đời

Nội tộc họ… xin mời vong âm

Các ngoại tộc của gia trung

Xin thờ, xin lễ kính chung tại nhà

Cùng một bát hương tại gia

Theo Đạo Thiên nước ban ra dạy đời

Xin cầu, xin kính, xin mời

Bề trên giáng hạ tại nơi gia đình

Gia tiên Nội, Ngoại chứng minh

Xin cầu trên độ phúc vinh tại nhà

Cho trần con cháu toàn gia

Làm ăn phúc, lộc, thọ nhà an khang

Mạnh khỏe đoàn kết chăm ngoan

Hiền tài để giúp nước Nam gia đình.

Họ tên tín chủ gia đình…

Ngày… tháng…. năm… dương lịch, ngày… tháng… năm… âm lịch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *